Планирање и припрема савремене наставе

Каталошки број програма: 670  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Овладавање основама модела за планирање савремене наставе и развијање компетенција наставника за његову примену приликом израде припреме за час.

Упознавање учесника са проширеном Блумовом таксономијом и SAMR оквиром. Оспособљавање учесника за формулисање захтева у настави на различитим нивоима Блумове таксономије. Уочавање и схватање значаја везе између циљева, исхода, стандарда и компетенција, дефинисаних Програмом наставе и учења. Оспособљавање учесника за правилно формулисање циљева и исхода. Развијање вештина за мотивисање ученика кроз избор метода и облика рада у складу са циљевима, исходима и садржајем који се обрађује на часу. Оспособљавање учесника за планирање савремене наставе по Берлинском моделу и за писање сценарија часа и израду плана тока часа по фазама. Развијање вештина за планирање наставе која испуњава Мајерове постулате-10 обележја добре наставе.

Учесници ће бити оспособљени да: планирају савремену наставу са циљем унапређења наставног процеса; формулишу захтеве у настави на различитим нивоима Блумове таксономије; формулишу циљеве, исходе и међупредметне компетенције у настави; операционализују комплексне исходе на једноставне и на основу њих планирају активности ученика; изврше адекватан избор метода и облика рада за сваку фазу часа, у складу са садржајем, циљевима и исходима часа; израде план тока часа по фазама и напишу сценарио за час. Укључивање ученика као активних партнера у сазнајни процес наставе, као и њихова партиципација у фазама планирања и евалуације, рефлексије наставе, што одговара савременим схватањима васпитно образовне улоге школе у друштву.

 • 1. дан
  • Уводна радионица-10 обележја добре наставе
  • пауза
  • Блумова таксономија
  • пауза
  • Циљеви, исходи, међупредметне компетенције, стандарди
  • пауза
  • Организациони облици рада
 • 2. дан
  • Примери метода рада и техника учења савремене наставе
  • пауза
  • Берлински модел планирања наставе
  • пауза
  • План тока часа – увод и израда
  • пауза
  • Презентовање плана тока часа, вредновање програма и тестирање

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 3000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola „Vuk Karadžić“ sa domom učenika u Babušnici Саша Манић, Драган Петровић 30 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.95