Израда стандардизованих писмених провера знања

Каталошки број програма: 543  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Наташа Аћимовић, дипломирани биолог, ОШ "Душан Јерковић", Ужице; Ивана Чукановић, мастер, ОШ „Душан Јерковић“, Ужице

Наташа Аћимовић, дипломирани биолог, ОШ "Душан Јерковић", Ужице; Ивана Чукановић, мастер, ОШ „Душан Јерковић“, Ужице

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање вештина запослених у разредној и предметној настави за прецизно и креативно састављање писмених провера знања према задатим исходима и стандардима, анализу и евалуацију урађеног и осмишљавање мера за напредак ученика у даљим постигнућима.

Оспособљавање наставника за састављање писмене провере знања према задатим стандардима и исходима. Предлози унапређивања критеријума оцењивања у оквиру законске регулативе. Развијање вештина и компетенција наставника у креирању задатака различитог типа и распоређивање задатака по нивоима. Оспособљавање наставника за евалуацију и анализу постигнућа ученика на писменим проверма знања, као и састављање плана мера за напредовање ученика који имају слаба постигнућа. Предлози метода за успешно праћење постигнућа ученика на пис. пров. знања и вођење педагошке документације. Помоћ наставницима у састављању бодовне листе и самоевалутивних листова за ученике. Оспособљавање наставника за осмишљавање пис. пров. знања које ће унапредити ученичке вешти

Оспособљеност наставника да састави стандардизовану писмену проверу знања (контролну вежбу, петнаестоминутну вежбу, годишњи тест).

 • 1. дан
  • Писмена провера знања орјентисана ка исходима
  • пауза
  • Израда писмених провера знања
  • пауза
  • Евалуација, самоевалуација и евиденција

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара (урачунати су трошкови материјала и освежења)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Херој Роса Трифуновић, Александровац Наташа Аћимовић, Ивана Чукановић 26 3.91
2 ОШ "Дуде Јовић"", улица Кнеза Милоша, Жабари Наташа Аћимовић, Ивана Чукановић 24 3.98

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.95