Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Каталошки број програма: 382  

Не

Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Слободан Граовац, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Иван Анић, доктор наука, ПМФ Нови Сад, ИТС Београд; Радоје Кошанин, дипломирани математичар, ОШ ,,Вожд Карађорђе„ Ниш;

Иван Анић, доктор наука, ПМФ Нови Сад, ИТС Београд; Радоје Кошанин, дипломирани математичар, ОШ ,,Вожд Карађорђе„ Ниш; Валентина Ранчић, дипломирани психолог, ; Аница Тричковић, дипломирани математичар, ОШ ,,Топлички хероји„, Житорађа; Едита Алексов, дипломирани математичар, ОШ „Десанка Максимовић” Чокот;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенције наставника математике у основној школи за учење и поучавање применом савремених приступа.

Подизање компетенција наставника математике за планирање и реализацију наставе математике: оспособљавањем за креирање задатака отвореног типа чијом применом се подстиче развој различитих облика мишљења код ученика ( критичко, аналитичко и дивергентно) - оспособљавањем за креирање задатака којима се моделују/симулирају реални проблеми чијом применом се код ученика континуирано подстиче развој различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и подиже ниво функционалног знања – оспособљавањем за применом групног облика рада чијом применом се код ученика развијају стратегије учења, способност аргументоване дискусије и презентовања идеје.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСавремени приступ настави математике Решавање проблема-креативностЗадаци затвореног и отвореног типа као путоказ у промене Креирање задатака отвореног типа Принципи организације рада у групи који обезбеђују вршњачко и саморегулисано учењеЕвалуација и подела домаћих задатака

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1500 динара. У цену су урачунати хонорари, штампани материјал, потрошни материјал, електронски материјал. Посебно се плаћају путни трошкови и по потреби смештај за водитеље.