Савремени друштвени проблеми: тематске иновације у настави социологије

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 289  

Да

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, 21000 Нови Сад, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968

Радмила Бодрич, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, 0642409729

Јована Чикић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Валентина Соколовска, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Жолт Лазар, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Душан Ристић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду

Јована Чикић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Валентина Соколовска, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Жолт Лазар, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Душан Ристић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду

друштвене науке

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника за иновирање наставе социологије, социологије са правима грађана, грађанског васпитања, методологије научног истраживања, језик, медији и култура, појединац, група и друштво.

Унапређивање знања и вештина наставника социологије и предмета у корелацији, у циљу развијања међупредметних компетенција за реализацију наставе у средњим стручним школама и гимназијама. Анализа и боље разумевање савремених друштвених процеса и проблема, њихово инкорпорирање и операционализација у наставни процес. Јачање компетенција наставника за преношење критичког мишљења и функционалних знања ученицима неопходних за живот у савременом демократском, толерантном грађанском друштву.

Оспособљеност за анализу, инкорпорацију и операционализацију савремених тема и садржаја у наставни процес социологије и предмета у корелацији у средњим стручним школама и гимназијама. Стечене компетенције за преношење савремених, специфичних и применљивиих знања и вештина кроз наставни процес. Стечена знања и вештине за самостално праћење и истраживање актуелних друштвених процеса и проблема у одговарајућим базама података и научно-стручним часописима.

  • 1. недеља
    • Породица у савременом српском друштву
    • Природно кретање становништва - савремени трендови
  • 2. недеља
    • Савремене тенденције у социологији уметности
    • Друштво и развој дигиталних технологија

45

недеља: 2
бодова: 8

Предвиђена је цена од 3.000 динара по учеснику. У ову цену укључена је припрема материјала за извођење семинара (презентације и тест знања), припрема материјала који ће бити доступни учесницима и након одржаног семинара, евалуација и анализа примене знања и вештина стечених на семинару.