УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Каталошки број програма: 193  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање васпитне функције наставе и подршка ефикаснијем решавању васпитних изазова у раду са децом/ученицима и у сарадњи са родитељима.

Унапређивање васпитних функција васпитно-образовних установа. Унапређивање компетенција полазника за остваривање васпитних задатака у настави. Едукација полазника о месту, улози и значају школског и "институционалног" васпитања са освртом на значај моралног васпитања. Упознавање полазника са најчешћим стереотипима и заблудама у васпитању. Оснаживање полазника за препознавање различитих васпиних стилова који се испољавају код деце/ученика и за адекватно реаговање на исте. Обука и увежбавање полазника у примени нових стратегија и метода у васпитању и у сарадњи са родитељима. Мотивација полазника за примену васпиттних метода и техника које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика.

Полазници: - употпуњују сазнања о значају јединственог васпитног деловања унутар установе и унапређују компетентност у области васпитног рада, - проширују сазнања о улози установе и наставника у моралном васпитању ученика, - проширују свест о значају истрајавања на васпитним циљевима, - препознају јаке и слабе стране у школском васпитању - разоткривају заблуде и стереотипе, - препознају јаке и слабе стране свог васпитног профила, - владају упознатом васпитном стратегијом и методама за примену исте у пракси, - имају припремљен нацрт активности за јачањe своје васпитне функције у пракси.

 • 1. дан
  • Школско васпитање – претпоставка квалитетног образовања
  • Од опште васпитне климе до индивидуалног васпитања деце и ученика
  • Васпитни профили и стилови у настави и породици
  • Васпитне стратегије и методе
  • Jаке и слабе стране у васпитању – заблуде и стереотипи - евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 2300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 1500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара. У цену нису урачунати трошкови: закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе, ако је то неопходно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Љубица Радосвљевић Нада“, Ђердапска бб, 19000 Зајечар Момчило Степановић, др Александар Стевановић 28 3.97

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.97