Модел укључивања деце из осетљивих група у образовни систем РС

Каталошки број програма: 1110  

Не

ОШ Бранко Пешић, Светотројичина 4, Београд, osbrankopesic@yahoo.com, 0113167133

Ненад Ћирић, nenadc79@gmail.com, 0113167133, 0642448914

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"; Драган Филиповић, дипл. инж. шумарства за пејзажну архитек, Школска управа Београд; Ивана Ценерић, мастер, Центар за образовне политике

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Јачање компетенција наставника за планирање, начин реализације, праћење и евалуацију процеса наставе и учења деце миграната/тражиоца азила и деце из реадмисије кроз развијање међупредметних компетенција.

Процена могућности установе за успешно укључивање деце из циљних група Подизање капацитета запослених за прилагођавање процеса наставе и учења у новим условима и развијање флексибилне организације рада у школи Сензибилизација учесника за подстицање интеркултуралног образовања, превенцију дискриминације и јачање вршњачке подршке Примена међупредметних компетенција у сврху квалитетне процене претходних знања Развијање компетенција за планирање и примену диференцијације и индивидуализације Хоризонтално и вертикално умрежавање наука у циљу стицања функционалних знања Унапређивање вештине формативног оцењивања кроз формат индивидуалног школског извештаја

Учесници ће бити у стању: Да развију школску стратегију и акциони план о начину укључивања деце миграната/ тражиоца азила и деце из реадмисије у својој школи Да развијају интеркултуралне вредности у свакодневном наставном процесу Да негују и јачају вршњачку подршку, примењују активности за превенцију дискриминације Да развију моделе реорганизације рада установе: флексибилни распоред дневних активности наставе и ваннаставних активности Да примене индивидуализовани начин праћења напредовања ученика Да воде адекватну педагошку документацију у складу са законом Да процене компетенције конкретног ученика и опишу кроз тзв. Индивидуални школски извештај који ученик носи са собом приликом одласка из школе и укључивања у другу школу

 • 1. дан
  • Планирање наставе и учења деце миграната и деце из реадмиције кроз међупредметне компетенције
  • Самовредновање школе и унапређивање квалитета ЕТОСа кроз сагледавање сопствених потенцијала
  • Пауза
  • Упис деце миграната, пратећа документација и оганизација наставе по моделу
  • Пауза за ручак
  • Претходна провера знања ученика у транзиционом периоду
  • Пауза
  • Индивидуализација и диференцијација наставе и учења
  • Дискусија о питањима са паркинга за питања и евалуација
 • 2. дан
  • План подршке ученику
  • Планирање и примена интегрисане наставе
  • Пауза
  • Праћење напредовања ученика (портфолио)
  • Пауза за ручак
  • Евалуација постигнућа ученика -Индивидуални школски извештај (School report)
  • Пауза
  • План подршке школе за укључивање ученика, сумирање и евалуација обуке

25

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3000 динара, укупна цена за групу је 75000 динара, уз додатне путне трошкове уколико је удаљеност од Београда већа од 100 км.