Диференцирани приступ настави математике у првом циклусу образовања и васпитања

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1178

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Елвира Ковач 024-624-444 elvira.kovacs@magister.uns.ac.rs

Елвира Ковач

Елвира Ковач, Валерија Пинтер Крекић, Марта Такач

П1

К2

Подизање нивоа компетентности наставника за примену диференцираног приступа у реализацији наставе математике у нижим разредима основне школе.

Оспособљавање и подстицање наставника за неговање, развијање и планирање диференциране наставе у складу с новинама у програму наставе и учења, ради квалитетнијег образовања у области математике, а водећи рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. Планирање и реализовање различитих модела диференциране наставе. Усвајање и примена различитих модела групног рада. Креирање задатака за ученике различитог нивоа постигнућа. Оспособљавање наставника за моделовање диференцираних задатака. Мотивисање наставника да стално унапређује своју педагошку праксу и тиме, повећа мотивацију и успешност ученика.

Наставник разредне наставе.

Диференцирани приступ настави математике у првом циклусу образовања и васпитања.

До 20 по обуци

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

2000,00 РСД