Педагошки рад са даровитим ученицима

Каталошки број програма: 664  

Не

Филозофски факултет у Косовској Митровици, Филипа Вишњића б.б. 38220 Косовска Митровица, fifa@pr.ac.rs, 028425474, 028425475

Игор Ђурић, igor.djuric@pr.ac.rs, 0113167128, 0641295974

Звездан Арсић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Милован Павловић, мастер учитељ, диполомирани педагог, Основна школа „Свети Сава“ Косовска Митровица; Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Звездан Арсић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Упознавање полазника са основним карактеристикама, специфичностима и проблемима организације наставног рада са даровитим ученицима. Оспособљеност за коришћење инструмената рада у поступку идентификације даровитих у школи и предшколским установама

Разумевање даровитости као потенцијала присутног код свих ученика и његово препознавање у одређеној области Оспособљеност за идентификовање карактеристика даровитости: познавање критеријума; појавних облика, креативних способности, продуктивне даровитости Оспособљеност за уочавање проблема даровитих ученика и изналажење могућности за њихово превазилажење Оспособљеност за разумевање потреба даровитих и успешан наставни рад на развоју креативности Уочавање специфичних способности у перформансама учења у циљу постизања високих постигнућа Оспособљеност за креирање и примену стимулативних програма подршке за даровите ученике Оспособљеност за примену разноврсних метода и облика наставног рада у циљу подршке потенцијала даровитих ученика

Учесници разумеју значај даровитости, препознају његово испољавање у настави, и користе га у циљу побољшања образовних постигнућа и укупног развоја личности детета Учесници препознају и на основу поузданих индикатора успешно утврђују даровитост ученика за одређена подручја васпитнообразовног рада Учесници препознају потенцијалне проблеме у раду са даровитим ученицима и успешно изналазе начине за њихово превазилажење Професионалном компетентношћу, успешно развијају креативно мишљења код деце и ученика Исказану креативност ученика учесници успешно користе у циљу остваривања високих постигнућа у наставном раду. У ту сврху, примењују разноврсне методе, облике наставног рада, као и стимулативне програме подршке за даровите ученике

 • 1. дан
  • 1. Уводни део: Даровитост: појмовно одређење; Историјски развој и савремена схватања даровитости
  • 2. Пауза
  • 3. Значај и потреба правовременог и адекватног идентификовања даровитости деце и ученика
  • 4. Пауза
  • 5. Подршка развијању даровитости у васпитнообразовном раду са децом предшколског и школског узраста
  • 6. Пауза
  • 7. Специфичности организације наставног (васпитнообразовног) рада са даровитим ученицима и
  • 8. Пауза
  • 9. Закључна разматрања и практичне импликације

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2 000 динара. За 30 учесника максимално укупна цена обуке је 60 000 динара. У цену је укључен комплетан материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Јован Цвијић" Зубин Поток Игор Ђурић, Звездан Арсић 30 3.83

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.83