ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 525  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114253714, 0638118889,

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; асист. др Наташа Николић, доктор педагошких наука - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Сенић Ружић, дипломирани педагог - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

- Развијање и унапређивање педагошких и дидактичко-методичких компетенција за примену формативног оцењивања и оспособљавања ученика за самовредновање постигнућа. - Развијање компетенција коришћења различитих модела, приступа и техника оцењивања, уз уважавање индивидуалних специфичности ученика при оцењивању, - Развијање компетенција примене различитих модела образложења оцене, у функцији остварења развојне улоге оцењивања и унапређивања мотивације за учење, - Развијање компетенција ефикасног оцењивања у складу са оријентацијом у оцењивању на исходе образовних постигнућа, - Стицање знања и компетенција о поступку тестирања као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција састављања и примене тестова знања у процесу оцењивања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОснове процеса вредновања рада ученика у школиКритеријуми оцењивања ученикаТестови знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученикаУченички портфолио као средство ефикасног оцењивањаПаузе

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 34.440 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 1.148 динара. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 24.000 динара (800 дин. по учеснику), а износ пореза и доприноса је 10.440 динара (348 дин. по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3
2 Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3
3 Средња школа, Варварин Радован Антонијевић, Наташа Николић 28 3
4 ОШ ''Милорад Мића Марковић'', Мала Иванча Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.88