Модел „изокренуте учионице“ у настави хемије

Каталошки број програма: 903  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903

Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет

Станислава Олић Нинковић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Наталија Макивић, мастер професор хемије, ОШ „Др Бошко Вребалов“, Меленци

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање наставничких компетенција за извођење наставе хемије оријентисане на исходе, применом модела „изокренуте учионице“ у хемијском образовању у основним и средњим школама, како у непосредној, тако и у онлајн настави.

Развој свести наставника о значају модела „изокренуте учионице“ у унапређењу квалитета наставе хемије; Повећање квалитета и трајности стечених хемијских знања код ученика; Развој ученичких компетенција за 21. век (критичког мишљења, дигиталне писмености, вештине сарадње и тимског рада, вештине решавања проблема) кроз активности пре и током часа хемије применом модела „изокренуте учионице“.

Полазник ће бити у стању да: дефинише „изокренуту учионицу“ и опише историјски развој овог модела; објасни предности модела „изокренуте учионице“ као иновативног приступа подучавању; критички анализира субјективне и објективне могућности и ограничења примене „изокренуте учионице“ у сопственој наставној пракси; у креирању наставног процеса изабере активности за реализацију пре и током часа у оквиру модела „изокренуте учионице“ прилагођене наставним садржајима, моделу наставе (онлајн/уживо) и постављеним циљевима и исходима наставе хемије; демонстрира вештину сарадње, коминикације и тимског рада током израде групног пројекта; планира процедуре евалуације знања ученика током реализације наставе применом модела „изокренуте учионице“.

 • 1. дан
  • Шта (ни)је изокренута учионица
  • Радионица 1: Когнитивно оптерећење ученика у традиционалној настави хемије
  • Радионица 2: Предности и недостаци „изокренуте учионице“ у настави хемије
  • Примери сценарија за час хемије по моделу „изокренуте учионице“
  • Пауза
  • Радионица 3: Могућности примене „изокренуте учионице“ – SWOT анализа
  • Радионица 4: Групни пројекат – предлог сценарија за час хемије по моделу „изокренуте учионице“
  • Пауза
  • Приказ пројеката
  • Евалуација пројеката
  • Евалуација програма обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.