Обликовање наставних материјала за ученике којима је потребна додатна подршка у настави математике

Каталошки број програма: 426  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Тања Њаради , , ОШ „Мирослав Антић“

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Александра Росић, предавач, ИТС; Милица Цветиновић, дипломирани математичар, Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум; Тања Њаради , , ОШ „Мирослав Антић“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оспособљавање наставника за одабир и креирање наставних материјала за ученике којима је потребна додатна подршка у настави математике.

Оспособљавање наставника да препозна коју врсте подршке су ученицима потребне. У складу са врстом потребне подршке наставник се обучава да препозна сложеност и димензије знања у готовим наставним материјалима и одабере одговарајуће за рад по ИОП-и или индивидуализованом приступу настави. Посебно, наставник се дидактички-методски оспособљава да креира наставне материјале (вежбе са поступном изменом графичких приказа, графомоторичке вежбе, поступност етапа у раду при достизању исхода, редукција садржаја) у складу са исходима наставе, нивоима сложености и димензијама когнитивних процеса примерених написаном ИОП-у или индивидуализованом приступу наставе.

Очекује се да ће усвојена знања унапредити компетенције наставника неопходне за адекватну подршку ученицима који имају потешкоће у достизању прописаних исхода наставе математике. Наставници ће бити оспособљени за одабир и креирање наставних материјала и извођење диференциране наставе на начин који обезбеђује виши ниво мотивисаности и ангажованости ученика којима је потребна додатна подршка, у циљу достизања исхода у складу са њиховим потенцијалима.

 • 1. дан
  • Нивои сложености знања и димензије когнитивних процеса код ученика којима је потребна подршка у раду
  • Писање ИОП-а и ИП-а – обухват наставних исхода, избор садржаја и метода рада
  • Радионица: Процена потреба за подршком у настави математике, писање ИОП-а и ИП-а
  • Презентовање радова насталих у претходној радионици, дискусија о радовима
  • Начини прилагођавања материјала за ученике са потешкоћама
  • Радионица: Креирање наставног материјала за рад по ИОП-у или ИП-у
  • Презентовање радова насталих у претходној радионици, дискусија о радовима, попуњавање анкете

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.