Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Каталошки број програма: 92  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Биљана Радосављевић, , ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

Биљана Радосављевић, , ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Марија Крнета , Мастер, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција одељењског старешине за успешан рад са родитељима

• Унапређивање знања о улози и пословима одељенског старешине • Оснаживање одељенског старешине за конструктивну комуникацију са родитељима • Унапређивање вештина одељењског старешине за рад са родитељима на конструктивном решавању конфликтних ситуација са децом • Унапређивање знања и вештина одељенског старешине за индивидуално праћење ученика • Оснаживање одељенског старешине за примену различитих стратегија рада са родитељима

Након обуке учесници ће бити оснажени за: 1. Конструктивну комуникацију и примену различитих начина и облика рада у сарадњи са родитељима 2. Едукацију родитеља о конструктивном решавању сукоба 3. Свеобухватно и квалитеније праћење развоја ученика

 • 1. дан
  • Упознавање са резултатима истраживања ставова родитеља и ученика о сарадњи са одељењским старешином
  • Пауза
  • Послови одељенског старешине
  • Пауза
  • Конструктивна комуникација као предуслов добре сарадње
  • Пауза
  • Конструктивно решавање сукоба.
 • 2. дан
  • Праћење индивидуалног напредовања ученика из угла одељенског стрешине
  • Пауза
  • Одељенски старешина и родитељи на заједничком задатку пружања подршке развоју ученика
  • Пауза
  • Родитељски састанак - у сусрет потребама и интересовањима родитеља
  • Пауза
  • Развојне карактеристике наших ученика
  • Пауза
  • Унапређивање сарадње школе и родитеља и приказ Водича за рад одељенског стрешине

30

дана: 2
бодова: 16

4000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Машинска школа ,,Радоје Дакић”, Мишка Крањца 17, Беогеад Гордана Чукурановић, Зора Дешић 22 3.9
2 Основна школа „Бранко Радичевић“, Браће Кокар 5, Бољевци. Гордана Чукурановић, Зора Дешић 25 3.87

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 3.89