Комуникационим компетенцијама до унапређивања квалитета наставе и учења

Каталошки број програма: 87  

Не

Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312 , 018514310

Гордана Ђигић, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 0641197347, 018514310

Марија Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Драгана Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу

Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Марија Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Драгана Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелисавета Тодоровић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развој и оснаживање компетенција ефикасне комуникације наставника и стручних сарадника као важних претпоставки за унапређивање квалитета наставе у учења

- Разумевање особености ефикасне педагошке комуникације и комуникационих компетенција као детерминанти квалитета процеса наставе и учења; - Развијање вештина активног слушања и овладавање техникама подстицања активног слушања наставника/стручних сарадника у наставном процесу; - Неговање, усавршавање и оспособљавање за емпатијско комуницирање и дијалог као највреднијих нивоа интеракцијске повезаности у пракси; - Упознавање и разумевање различитих врста конфликтних ситуација и овладавање моделима адекватног реаговања; - Оснаживање за примену техника конструктивног решавања конфликта у непосредној образовно-васпитној пракси; - Имплементација стечених знања и вештина у функцији подстицања и развоја комуникационих компетенција ученика.

Полазници ће бити оспособљени да : - Разумеју и негују форме ефикасне педагошке комуникације и примењују компетенције ефикасне комуникације као кључних предуслова за обезбеђивање квалитета процеса наставе и учења; - Ефикасно имплементирају вештине и технике подстицања активног слушања у настави; - Примењују емпатијско комуницирање и усавршавају дијалог у настави као највише нивое интеракције; - Владају и користе адекватне моделе реаговања на конфликтне ситуације; - Конструктивно решавају конфликтне ситуације у непосредној образовно-васпитној пракси; - Непосредном применом овладаним знањима и вештинама развијају и подстичу комуникационе компетенције ученика у непосредној наставаној пракси.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Ефикасна наставна комуникација
  • Пауза
  • Активно слушање
  • Пауза
  • Интеракција у наставној комуникцији
  • Пауза
  • Конструктивно решавање конфликтних ситуација
  • Пауза
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.500, 00 рсд (цена обухвата хонораре реализатора, радне материјале, уверења, путне и друге материјалне трошкове)