Примена исхода и међупредметних компетенција у припреми наставе

Каталошки број програма: 691  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Дејан Бошковић , магистар хемијских наука , ОШ “Иво Андрић”, Београд; Бојана Молнар, дипломирани биолог, ОШ „2. октобар“ Зрењанин; Миомир Ранђеловић, магистар хемијских наука, ОШ „Јосиф Панчић“, Београд; Мирјана Марковић, магистар хемијских наука, ОШ „Гаврило Принцип”

Дејан Бошковић , магистар хемијских наука , ОШ “Иво Андрић”, Београд; Бојана Молнар, дипломирани биолог, ОШ „2. октобар“ Зрењанин; Миомир Ранђеловић, магистар хемијских наука, ОШ „Јосиф Панчић“, Београд; Мирјана Марковић, магистар хемијских наука, ОШ „Гаврило Принцип”

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање свести наставника о значају промене парадигме образовања. Наставници и стручни сарадници током семинара треба да се упознају са техникама и типовима наставе који воде ка учењу оријентисаном ка исходима и компетенцијама.

Наставници ће схватити основне карактеристике, значај и разлике између наставе фокусиране на процес и исходе учења ученика насупрот наставе која је усмерена на наставне садржаје и рад наставника. Прошириће знања и вештине за примену пројектне, проблемске и других типова наставе којима се подстиче развој виших когнитивних нивоа сазнања (анализа, евалуација, синтеза). Разумеће значај међупредметних компетенција за напредовање ученика, даље школовање и свакодневни живот и стећи ће вештине за њихову примену у наставном процесу. Утврђиваће општа правила израде различитих типова задатака и примењиваће их за систематско и објективно праћење и оцењивање ангажовања и постигнућа ученика.

Након обуке, полазници ће бити у стању да: конципирају (планирају, реализују и процене квалитет) час тако да буде заснован на исходима, а не на садржајима; процене постигнућа ученика према когнитивним нивоима; осмисле идеје за наставне ситуације, пројектну наставу тако да она буде сврсисходна и да води ка остваривању исхода и стандарда постигнућа ученика; примене међупредметне компетенције у редовну наставну праксу са циљем постизања функционалнијих, комплекснијих знања ученика и стицања способности за решавање проблемских ситуација које су део свакодневног живота или будуће професије; прављење банке примера добре праксе (теме за пројектне задатке, списак проблемских задатака),публикација ће бити доступна и од користи свим полазницима.

 • 1. дан
  • Увод
  • Настава фокусирана на остваривање исхода постигнућа ученика
  • Пројектна настава као средство за остваривање исхода
  • Могућности реализације међупредметних компетенција у настави оријентисаној према исходима
  • Израда задатака за проверу остварености исхода према когнитивним нивоима

30

дана: 1
бодова: 8

1 500,00 динара по учеснику. Цена укључује: стручну подршку у току реализације и припреме за примену идеја са семинара у пракси; радни материјал, хонорар за реализаторе и ауторе; путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Иво Андрић Београд Дејан Бошковић , Миомир Ранђеловић 25 3.99
2 Osnovna škola "Slobodan Sekulić" Užice Дејан Бошковић , Бојана Молнар 26 4
3 Основна школа "2. октобар" Зрењанин Дејан Бошковић , Бојана Молнар 30 3.99

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.99