СТРАТЕГИЈЕ АКТИВНОГ УЧЕЊА

Каталошки број програма: 740  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница; Јасмина Павлов, дипломирани професор енглеског језика и , ОШ "Анта Богићевић" Лозница; Драгана Симић, Дипломирани педагог, Средња економска школа, Лозница

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање професионалних компетенција наставника за примену различитих наставних стратегија, метода и техника рада које доприносе активном учењу ученика кроз употребу различитих ресурса за учење и уз примену техника самоевалуације

Разумевање начела савремене наставе и концепције савремене школе Разумевање теоријских поставки активног учења у конструктивистичкој и социоконструктивистичкој теорији учења Уочавање значаја уважавања стилова учења у процесу учења Оспособљавање за примену различитих стратегија активног учења ученика Развијање свести о уважавању индивидуалног и социјалног аспекта учења у настави Уочавање услова који унапређују сарадњу ученика Оснаживање за примену разноврсних метода и техника сарадничког учења Оспособљавање за примену различитих ресурса за учење Уочавање значаја остваривања релевантних активности ученика Оспособљавање наставника за примену техника самоевалуације Оспособљавање наставника за креирање подстицајног окружења за активно учење

По завршетку обуке учесници ће бити у стању да: препознају одлике и усмерење савремене наставе разумеју социо-конструктивистичко схватање процеса учења сагледају карактеристике различитих стилова учења одаберу различите наставне активности за активирање стилова учења примене различите наставне стратегије које подстичу активно учење ученика развијају индивидуални и социјални аспект учења ученика сагледају услове који унапређују сарадњу ученика примене различите методе и технике сарадничког учења примене релевантне активности учења ученика унапреде наставу применом различитих ресурса за учење ученика конструишу задатке за учење ученика примене технике самооцењивања ученика креирају подстицајно окружење за активно учење

 • 1. дан
  • Учење у настави
  • Пауза
  • Модели активног учења и активности учења ученика
  • Пауза
  • Кооперативно учење
  • Пауза
  • Ресурси за учење
  • Пауза
  • Стратегије и технике самоевалуације

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и кетеринг и освежење за учеснике.