Занимљива биологија кроз оглед и двоглед као компонента развоја еколошке свести деце и младих

Каталошки број програма: 895  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0658918467

Микица Петровић, Дипломирани биолог, ОШ „Јован Шербановић“ Крепољин; Зорица Милетић, Мастер биолог – професор биологије, Техничка школа Жагубица

Микица Петровић, Дипломирани биолог, ОШ „Јован Шербановић“ Крепољин; Зорица Милетић, Мастер биолог – професор биологије, Техничка школа Жагубица; Звонимирка Јовичић, Магистар методике разредне наставе матем, Основна школа „Моша Пијаде“ Жагубица

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање учитеља и наставника за подизање еколошке свести деце и младих организовањем васпитно-образовног рада који на занимљив начин, путем огледа, систематског посматрања и практичног рада омогућује упознавање биљака и животиња.

•Упознавање наставника са васпитно-образовним поступцима и методама у области биолошких наука као што су оглед, амбијентална настава, теренски истраживачки рад, пројектна настава ради повећања мотивисаности ученика за њено проучавање; •Подизање свести наставника о биљном и животињском свету из локалне средине кроз упознавање појма и општих принципа етноботанке ради израда етноботаничког календара са циљем очувања традиције и преношења стечених сазнања локалног становништва; •Овладавање поступцима организоавања занимљивих огледа који омогућују развој ученичких компетенција за познавање природе, њено истраживање и очувања; •Охрабривање наставника за израду биолошког практикума који садржи њихова креативна достигнућа настала у процес

Примена стечених вештина у реализацији редовне наставе, слободних наставних активности као и других облика рада са децом. Развијена компетенција за практичан рад, планирање и реализацију амбијенталне и пројектне наставе. Укључивање у нове пројекте који омогућују развијање међупредметних компетенција. Подизање нивоа еколошке свести полазника како би успешно усмерили младе ка правилном односу према одрживом коришћењу природних ресура.

 • 1. дан
  • Пут до занимљиве биологије и екологије
  • Оглед, теренски истраживачки рад, амбијентална и пројектна настава у настави биологије и слободним
  • Пауза
  • Биолошки практикум – искуства израде и нове идеје
  • Пауза
  • Циљеви одрживог развоја – универзални позив за деловање
  • Пауза
  • Принципи етноботанике и израда етноботаничког календара
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.