Настава која подстиче критичко мишљење

Каталошки број програма: 620  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

Вера Милићевић, , Техничка школа, Лозница; Вања Јеремић, , ОШ „Анта Богићевић“ Лозница; Јасмина Павлов, дипломирани професор енглеског језика и , ОШ "Анта Богићевић" Лозница; Драгана Симић, Дипломирани педагог, Средња економска школа, Лозница

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за примену метода и техника активног учења којима се подстиче развој критичког мишљења код ученика. Оспособљавање за примену наставних активности којима се подстиче самоевалуација ученичких постигнућа.

Уочавање улоге критичког мишљења у савременом образовању Разумевање конструктивистичког приступа процесу учења Оспособљавање за израду задатака за подстицање развоја различитих типова мишљења Схватање улоге аргументације у процесу учења и свакодневном животу Уочавање улоге наставника у подстицању развоја критичког мишљења Оспособљавање за примену метода критичког решавања проблема и истраживачког учења у подучавању ученика Оспособљавање за примену метода које доприносе активном савладавању, разумевању и критичком вредновању садржаја Унапређивање знања о моделима организације сарадничког учења Оспособљавање за примену различитих техника сарадничког учења Развијање вештине израде инструмената за самоевалиацију ученика и врш. евол.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: Наведу и образложе принципе савременог концепта образовања Дефинишу улогу критичког мишљења у савременом образовању Разумеју конструктивистички приступ учењу Примене различите типове задатака у подстицању развоја мишљења Развијају технике аргументације код ученика Увиде улогу предметног знања у подстицању критичког мишљ. код уче. Увиде улогу наставника у подстицању развоја критичког мишљења Примене методе решавања проблема и истраживачког учења у настави Осмисле питања у складу са нивоима постигнућа Примене методе и технике којима се подстиче критичко мишљење Раликују моделе орг. сарадничког уч. Примене методе и технике сарадничког учења Креирају инструменте самоое

 • 1. дан
  • Развој мишљења
  • Пауза
  • Наставне стратегије
  • Пауза
  • Критичко мишљење и наставни садржај
  • Пауза
  • Ресурси, методе и облици рада
  • Пауза
  • Активне методе самоевалуације

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Вера Милићевић, Вања Јеремић 18 3.94
2 ОШ "Никола Тесла" , Дубље Вера Милићевић, Вања Јеремић 15 3.99

Укупно учесника: 33 | Просечна оцена: 3.97