Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Каталошки број програма: 272  

Не

Центар за психолошку подршку деци и адолесцентима "Психомозаик", Беле њиве 24А, lanapsy2@yahoo.com, 0693075809

Светлана Стојшин, lanapsyns@gmail.com, 0693075809, 0693075809

Маја Петаков Вуцеља, магистар, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад; Светлана Стојшин, дипломирани психолог, Основна школа „Иван Гундулић“ Нови Сад

Маја Петаков Вуцеља, магистар, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад; Светлана Стојшин, дипломирани психолог, Основна школа „Иван Гундулић“ Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Сензибилизација и оспособљавање наставника и стручних сарадника за препознавање симптома поремећаја у понашању, прихватање ученика са поремећајем у понашању и развијање конструктивних стратегија рада са овим ученицима.

Повећање спремности наставника и стручних сарадника да препознају проблеме ученика са поремећајем у понашању и пруже им одговарајућу подршку. Упознавање наставника и стручних сарадника са предлозима за рад са децом са поремећајем у понашању и поступцима заснованим на когнитивно-бихејвиоралном психотерапијском приступу, који се реализују на креативан начин. Унапређивање комуникацијских вештина и сарадње наставника и стручних сарадника са родитељима ученика. Развој вештина комуникације наставника и стручних сарадника за рад са одељењем које похађа дете са поремећајем у понашању. Проширивање теоретског знања наставника и стручних сарадника о симптомима, дефиницијама и различитим теоријама које објашњавају узроке поремећаја у понашању.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници и стручни сарадници бити сензибилисани и оспособљени за препознавање, прихватање ученика са поремећајем у понашању. Најважнији исходи семинара је да наставници и стручни сарадници сензибилишу одељење и родитеље за прихватање ове деце, као и да се оспособе за примену научно заснованих стратегија рада са ученицима са поремећајем у понашању, али реализованих на занимљив, креативан и узрасно прилагођен начин.Ученици са поремећајем у понашању су интегрисани у одељењу.

 • 1. дан
  • Уводни део: упознавање са циљевима програма, и презентовање метода и начина рада.
  • Дефиниција и врсте и симптоми поремећаја у понашању из угла различитих теорија.
  • Сензибилизација наставника за рад са децом са поремећајем у понашању.
  • Стратегије рада са децом са поремећајем у понашању- когнитивно-бихејвиорални приступ
  • Стратегије рада са одељењима у којима није довољно развијен однос толеранције између ученика
  • Сарадња наставника са родитељима деце са поремећајем у понашању и са родитељима деце из одељења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 1.345,00 динара. Цена по полазнику за групу мању од 25 полазника је 1.585,00 динара. У цену је урачунат порез, трошкови хонорара реализатора, трошкови сертификата, материјал за учеснике семинара и радни материјал. У цену није укључен ручак, освежење, путни трошкови реализатора уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја уколико се семинар изводи на удаљености већој од 200 км од места живљења реализатора.