СТЕМ образовање у функцији развоја кључних компетенција код ученика

Каталошки број програма: 1128  

Не

Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3, dekan@pmf.uns.ac.rs, 0214852700

Zorana Lužanin, zorana@dmi.uns.ac.rs, 0216350449, 0638697179

Маја Стојановић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Ново; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Анђелија Ивков Џигурски, доктор наука, УНС, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотел; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Вера Жупанец, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет; Мирјана Ивановић, Доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад

Маја Стојановић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Ново; Бранка Радуловић, Доктор наука Методике наставе, Департман за физику, ПМФ, Нови Сад; Тамара Јовановић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Анђелија Ивков Џигурски, доктор наука, УНС, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотел; Јелена Миланковић Јованов, доктор наука, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијер.; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет; Вера Жупанец, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет; Тихомир Лазаревић, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет; Мирјана Ивановић, Доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Ђорђе Херцег, Доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Александра Клашња-Милићевић, Доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Марија Каплар, Мастер, Факултет техничких наука, Нови Сад; Дејана Херцег, Доктор наука, Факултет техничких наука, Нови Сад

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање наставнички компетенција за примену модела СТЕМ образовања у развоју кључних компетенција код ученика које обухватају: критичко мишљење, решавање проблема, креативност, комуникацију, сарадњу, коришћење података и дигиталну писменост.

Развој свести наставника о значају СТЕМ образовања за развој вештина 21. века. Коришћење СТЕМ примера кроз различите предмете у циљу повезивања садржаја из математике, природних наука, информатике и технологије. Подучавање научних и математичких концепата помоћу модела СТЕМ образовања. Примена експеримената и рачунарских симулација у постављању и потврдђивању хипотеза. Укључивање реалног контекста, интуиције и искуства ученика у настави математике и природних наука. Развој креативности код ученика кроз СТЕМ образовање. Коришћење реалних, аутентичних и актуелних податка у СТЕМ образовању

Полазник ће бити у стању да:  објасни предности СТЕМ образовања као иновативног приступа подучавању;  објасни мултидисциплинарност СТЕМ образовања и значај појединачних предмета у моделу СТЕМ образовања;  у креирању наставног процеса изабере примере прилагођене нивоу образовања ученика који их подстичу да приступе проблемима отвореног ума, да процењују различита решења и представљају своје идеје;  планира активности ученика за одабране примере СТЕМ проблема и повеже их са кључним компетенцијама ученика;  припреми одговарајуће наставне материјале и окружење за учење;  примени концепт СТЕМ образовања у учионици;  планира процедуре евалуације знања ученика након реализације наставе применом СТЕМ модела;

 • 1. дан
  • Увод у семинар
  • Увод у СТЕМ образовање
  • Пауза
  • СТЕМ образовање и предметна настава
  • Ресурси за СТЕМ образовање
  • Пауза
  • Радионица: СТЕМ у учионици
  • Пауза
  • Евалуација и дискусија
 • 2. дан
  • СТЕМ радионица – 1. део
  • Пауза
  • СТЕМ радионица – 2. део
  • Пауза
  • СТЕМ у учионици – презентовање извештаја и евалуација
  • Пауза
  • Евалуација програма обуке

30

дана: 2
бодова: 16

5000,00 дин по учеснику. У случају организоване групе од 20 и више полазника цена по учеснику је 4000,00. У цену улазе хонорари предавача, материјали за полазнике, трошкови амортизације додатне опреме, потрошни материјали, уверења за полазнике, кафу и освежење.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај", Школска 3, Сремска Каменица Маја Стојановић, Зорана Лужанин, Јасна Адамов 26 3.91

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.91