Даровити: менторство – карика која недостаје

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 494  

Да

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Александар Стојановић, Доктор пeдагошких наука, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац ; Даница Веселинов, Доктор наука методике разредне наставе, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац; Александра Гојков Рајић, доктор књижевних наука, Учитељски факултет, Београд, Вис. школа за васпита

Александар Стојановић, Доктор пeдагошких наука, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац ; Даница Веселинов, Доктор наука методике разредне наставе, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац; Александра Гојков Рајић, доктор књижевних наука, Учитељски факултет, Београд, Вис. школа за васпита

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Полазници треба да схвате функцију менторства у унапређивању вештина учења даровитих, као подршку развоју потенцијала које поседују, чиме се подстиче саморегулација учења са циљем њиховог интелектулног развоја и образовних постигнућа.

‒ Усвојеност практичних корака акциотоп модела менторства даровитих. ‒ Оспособљеност даровитих за самопроцену способности, самостално одређивање циљева и управљање њима, истрајавањем до остварења зацртаног. ‒ Оспособљавање даровитих за стратешко планирање процеса учења, примену стратегије учења: а) сазнајне стратегије; б) стратегије запамћивања; ц) метакогнитивне стратегије; д) афективне стратегије; е) стратегије компензације; ф) социјалне стратегије. ‒ Упућеност даровитих у начине промишљања о сопственом понашању током учења (метакогнитивне вештине) и валидацију остварених циљева.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за: ‒ увођење даровитог у одређивање циљева и подстицање: самопоуздања, самоуверености, флексибилности, атрибуције неуспеха; ‒ персонализацију задатака путем примене стратегија учењa: сазнајне, запамћивања, метакогнитивне, афективне стратегије, компензације и социјалне стратегије; ‒ ствaрање прилика за стицање значајних искустава даровитих; ‒ упућивање у представљање интересовања и извођења сложенијих задатака, сагледавање самоефикасности предности и стратегија превазилажења сопствених слабости, ради оспособљавања за саморегулацију.

  • 1. недеља
    • Уводни импулси: функција менторства у унапређивању вештина учења даровитих
  • 2. недеља
    • Стратегије учења и поучавања: персонализација задатака

30

недеља: 2
бодова: 8

2.000,00 (две хиљаде динара); цена укључује надокнаду за реализаторе и израду сертификата.