Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 196  

Да

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић Радовановић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Милица Миловановић, Дипломирани психолог, Фондација Темпус; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Селена Лазић, Дипломирани мастер социолог, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар

Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић Радовановић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Милица Миловановић, Дипломирани психолог, Фондација Темпус; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Селена Лазић, Дипломирани мастер социолог, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за квалитетно спровођење активности КВиС/професионалне оријентације у складу са Правилником о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања и другим релевантним документима и препорукама.

- Утврђивање и примена знања о кључним појмовима у области каријерног вођења и саветовања (КВиС), примарно о вештинама управљања каријером (ВУК); - Разумевање концепта компетенција и упознавање са компетенцијама за спровођење активности КВиС у складу са стандардима услуга КВиС; - Стицање увида у сопствени ниво развијености компетенција за КВиС и у односу на то креирање личног плана учења и развоја; - Развој вештина и усвајање техника рада за: процену потреба и карактеристика корисника, планирање и спровођење каријерног информисања, планирање и спровођење каријерног савeтовања, планирање и спровођење обука за ВУК, праћење и евалуацију активности КВиС.

Учесници увиђају значај активности КВиС за развој ВУК. Учесници разумеју концепт целоживотног учења и увиђају значај унапређења сопствених компетенција. Учесници познају: доступне ресурсе за каријерно информисање; основне саветодавне технике, технике каријерног информисања, радионичарског рада и њихову примену у активностима КВиС у односу на кључне активности које они спроводе у својој установи. Учесници умеју да: самопроцене сопствене компетенције и испланирају своје учење са циљем унапређења компетенција које су им потребне; осмисле, прилагоде и примене различите начине процене потреба и карактеристика корисника; препознају који тип подршке у каријерном развоју је потребан кориснику; осмисле начине праћења и евалуације активности.

 • 1. недеља
  • Развој компетенција за каријерно вођење и саветовање
 • 2. недеља
  • Процена потреба и карактеристика корисника и дефинисање исхода у виду вештина управљања каријером
 • 3. недеља
  • Изборна тема 1: Активности каријерног информисања
  • Изборна тема 2: Активности каријерног саветовања (1. део- представљање теме
 • 4. недеља
  • Наставак изборне теме 2: Активности каријерног саветовања (2. део–рад на задацима за провежбавање)
  • Изборна тема 3: Активности радионичарског рада и обучавања за ВУК
 • 5. недеља
  • Праћење, евалуација и унапређивање рада
  • Сумирање активности и осврт на појединачни план учења и развоја учесника обуке

180

недеља: 5
бодова: 22

Учешће на семинару је бесплатно.