Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Каталошки број програма: 713  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Биљана Радосављевић, , ; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Љиљана Вдовић, VII-1 дипломирани педагог, VI-наставник , /

Биљана Радосављевић, , ; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Љиљана Вдовић, VII-1 дипломирани педагог, VI-наставник , /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање наставничких компетенција за процењивање напредовања ученика и оспособљавање за развој вештина самопроцењивања код ученика

Разумевање различитих функција оцењивања ученика. Оспособљавање учесника за примену различитих врста оцењивања ученика (формативно и сумативно). Оспособљавање за отклањање субјективности у процењивању ученика. Оспособљавање за процењивање у односу на операционализоване предметне исходе, опште међупредметне и специфичне предметне компетенције као ослонца процењивања. Разумевање појма метакогниције, значаја и улоге у развоју ученика. Разумевање важности развоја вештина самопроцењивања учења, постигнућа и напредовања ученика. Оспособљавање учесника за поучавање ученика у различитим вештинама самопроцењивања учења, постигнућа и напредовања.

По завршетку обуке очекује се да су учесници разумели функције оцењивања ученика; да су оспособљени да примењују различите врсте оцењивања (формативно и сумативно); да су оспособљени да уочавају и отклањају субјективност у процењивању ученика; да су оспособљени за процену постигнућа ученика у односу на операционализоване предметне исходе, опште међупредметне и специфичне предметне компетенције; да су разумели важност развоја метакогнитивних вештина ученика; да су оспособљени да поучавају ученике различитим вештинама самопроцењивања учења, постигнућа и напредовања

 • 1. дан
  • Уводне активности. Функције оцењивања у односу на ученике и наставу
  • Најчешће грешке у процењивању постигнућа и напретка ученика
  • Пауза
  • Формативно и сумативно оцењивање/описне и нумеричке оцене у односу на процес унапређивања учења
  • Пауза за ручак
  • Процењивање у односу на операционализоване предметне исходе и исходе компетенција
  • Пауза
  • Метакогниција и самопроцењивање ученика. Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни и потрошни материјал на семинару, слање предрачуна/рачуна, стављање на ЦРФ, путне трошкове за водитеље, смештај по потреби, израду штампаних уверења и дистрибуцију на адресе школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд Биљана Радосављевић, Ирена Мучибабић 27 3.68
2 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд Ирена Мучибабић, Наташа Стојановић 24 3.92
3 ОШ Ђура Јакшић, Кајмакчаланска 59, Крагујевац Биљана Радосављевић, Ирена Мучибабић 20 3.61

Укупно учесника: 71 | Просечна оцена: 3.74