Наставник креатор сопствене праксе - носилац самовредновања

Каталошки број програма: 633  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице

Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање знања наставника о значају преиспитивања сопствене праксе, пратећи стандарде квалитета наставе и учења и овладавање техникама самовредновања сопственог рада и техникама самовредновања ученика.

Увиђање значења стандарда и индикатора за област Настава и учење. Обогаћивање наставничких компетенција на плану овладавања техникама самовредновања сопственог рада. Овладавање техникама самовредновања ученика.

Наставници израђују и реализују часове према стандардима квалитета наставе и учења Наставници у свом раду користе технике самовредновања часа. Наставници уче ученике техникама самовредновања.

 • 1. дан
  • Наставник - рефлексивни практичар
  • Рефлексија наставника на стандарде квалиетета Наставе и учења
  • Наставни час, извор преиспитивања, мењања и унапређивања праксе
  • Технике самовредновања рада наставника
  • Технике самовредновања рада ученика
  • Осврт на научено, могућности и ограничења

30

дана: 1
бодова: 8

2 900,00 динара. У цену је урачунато штампање радног материјала, хонорари водитеља и сертификати.