Екскурзија као образовни ресурс

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 525  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Нада Маринковић, , ПУ “Различак”, Бачка Паланка; Мома Пауновић, , ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Светлана Пауновић, , ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Нада Маринковић, , ПУ “Различак”, Бачка Паланка; Мома Пауновић, , ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Светлана Пауновић, , ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за реализацију наставе усмерена ка исходима кроз коришћење образовних ресурса наставне екскурзије у циљу развијања међупредметних компетенција ученика.

Јачање професионалних компетенција наставника за планирање, организовање и извођење различитих активности на наставној екскурзији, усмерених ка остваривању исхода конкретног наставног предмета. Оснаживање наставника за корелативно повезивање наставних садржаја различитих наставних предмета у циљу развијања међупредметних компетенција ученика.

Полазници ће бити у стању да: - појмовно одреде наставну екскурзију, наставу у природи, студијско путовање, - мотивишу ученике и колеге за заједнички рад на припреми и реализацији екскурзије, - уоче и уваже разлике у очекивањима, потребама, недоумицама ученика, родитеља и наставника, - одреде циљ и исходе наставне екскурзије коју треба да реализују, - изаберу дестинацију која је примерена узрасту ученика, - повежу садржаје свог предмета са садржајима екскурзије, - у сарадњи са колегама припреме пројекат који ће бити реализован на екскурзији.

  • 1. недеља
    • O eкскурзији
  • 2. недеља
    • Повезивање наставних садржаја и садржаја наставне екскурзије

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.