Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Каталошки број програма: 260  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Биљана Радосављевић, , ; Данијела Вуковић, Магистар наука , Радила у МПНТР

Биљана Радосављевић, , ; Данијела Вуковић, Магистар наука , Радила у МПНТР; Зорица Шћекић, Струковни зубни техничар - протетичар, Зуботехничка школа

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у предшколској установи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развој знања и вештина запослених у вртићу/школи за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним групама/одељењима

Припрема запослених у установама за примену националне регулативе о образовању деце/ученика са сметњама у развоју (СУР). • Унапређивање знања и вештина наставника/васпитача за индивидуализован приступ у раду са ученицима/децом са СУР. • Развој знања и вештина за дидактичко-методичко обликовање наставе/активности у којима су уважене индивидуалне потребе ученика/деце са СУР. • Развој знања и вештина за планирање и примену ИОПа •Развој компетенција запослених заунапређивање инклузивне културе,политике и праксе образовно-васпитних установа. • Унапређивање процеса самовредновања инклузивности на нивоу установа. • Упознавање са асистивним технологијама у функцији развоја деце/ученика са СУР.

Разумевање и препознавање ситуације детета/ученика коме је потребна ДОП/ ИОП Професионална оспособљеност за: планирање и реализацију ДОП/ИОПа, спровођење редовног васпитног/наставног процеса у групи/одељењу са дететом/учеником са сметњама у развоју, тимски рад на планирању и реализацији ДОП/ИОПa, планирање и реализацију Плана транзиције и Плана превенције раног напуштања школе у оквиру ДОП/ИОПа

 • 1. дан
  • Инклузивна култура, политика и пракса у систему образовања и васпитања РС
  • Ресурси и извори ДОП у установи и на локалном нивоу ИРК и асистивна технологија као ДОП
  • Педагошки профил(ПП) – показатељ образовних могућности ученика/детета и како га израдити 90
  • ИОП: право на ИОП, врсте ИОПа, садржај и израда ИОПа, утврђивање приоритета у ИОПу
  • Вредновање ИОПа у функцији развоја детета, ревизија и прилагођавање ИОП-а
  • Имплементација ИОП-а на часу/активности у групи-припрема и начин прилагођавања часа/активности

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа „Мићa Стојковић“ 29. Новембра бр.11, Умчари Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 30 3.87
2 Основна школа "Алекса Шантић", Војводе путника 6, Степановићево Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 20 3.96
3 Основна школа "Раде Додић" Милутовац Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 30 3.89
4 ОШ "Дражевац" Дражевац 146, Држевац Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 26 3.61
5 ОШ ,,Миле Дубљевић”, Светог Саве 3, Лајковац Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 24 3.73
6 Основна школа „Стефан Дечански“, Милана Мијалковића 11, Железник Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 30 3.67
7 Предшколска установа „Бисери”, Радоја Крстића 90, Трстеник Биљана Радосављевић, Данијела Вуковић 30 3.78

Укупно учесника: 190 | Просечна оцена: 3.79