Превенцијом до здравих стилова живота

Каталошки број програма: 318  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање васпитне улоге школе формирањем вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву и реализацијом школских пројеката за развијање компетенције Одговоран однос према здрављу

Упознавање са значајем школског пројекта за развој компетенција и реализацију предвиђених исхода учења; Оспособљавање наставника за осмишљавање активности за развијање међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу и осталих међупредметних компетенција. Оспособљавање за препознавање исхода из различитих наставних предмета везане за одговоран однос према здрављу; Оспособљавање полазника да у оквиру наставе и ваннаставних активности осмисле и реализују активности за одговоран однос према здрављу у којима учествују ученици, родитељи и наставници. Оспособљавање полазника за планирање и реализацију пројекта, продуката пројекта,наставне и ваннаставне активности и да изврши евалуацију и дисеминацију пројекта

Учесник: -увиђа значај школског пројекта за развој компетенција и реализацију предвиђених исхода; - разуме кључне и међупредметне компетенције; - у датим активностима уочава начине којима се развија одговоран однос према здрављу; - препозна исходе из различитих наставних предмета везане за одговоран однос према здрављу; - осмисли и реализује активности за ученике, родитеље и наставнике уз остваривање предвиђених исхода везаних за одговоран однос према здрављу; - планира и прати реализацију пројекта; - осмисли продукт планираног пројекта; - осмисли наставне и ваннаставне активности свих учесника за планирани пројекат; - предложи и реализује предлог за евалуацију и дисеминацију пројекта;

 • 1. дан
  • 1.Уводни део:Развој компетенција и остваривање исхода реализацијом школских пројеката
  • Пауза
  • 2.Међупредметна компетенција – Одговоран однос према здрављу
  • Пауза
  • 3.Остваривање исхода у настави везаних за одговоран однос према здрављу
  • Пауза
  • 4.Школски пројекат за развој компетенције Одговоран однос према здрављу
  • Пауза
  • 5.Евалуација и дисеминација школског пројекта

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења,административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај", Смедерево Биљана Тодоровић, Софиа Миленковић 16 4

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 4