Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Каталошки број програма: 216  

Не

Гимназија Свети Сава, Београд, Ресавска 58, gimnazija@sbb.rs, 0112658921, 0112642328 , 0112658921

Јелена Которчевић, sekretar@sveti-sava.edu.rs, 0112658921, 0698800516, 0112658921

Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Смиља Крнета, ,

Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Смиља Крнета, , ; СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, , ; Јелена Которчевић, , Гимназија „Свети Сава“, Ресавска 58, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања.

Повећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања

У образовно-васпитном и стручном раду полазник правилно примењује школско законодавство и тако омогућава остваривање права ученика и испуњавање обавеза запосленог Препознаје све облике и нивое дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и вређања угледа, части и достојанства личности Разуме процедуре за поступање у различитим ситуацијама са којима се сусреће у образовно-васпитном и стручном раду и доследно поступа на прописани начин У поступку оцењивања правилно саопштава и образлаже оцену и даје потребна упутства за даљи рад ученика Тачно и ажурно уноси податке у евиденције и јавне исправе и омогућава унос и ажурирање података у регистрима ЈИСП-а.

 • 1. дан
  • 1. Органи школе у остваривању принципа и циљева образовања и васпитања
  • 2. Школа – безбедно место
 • 2. дан
  • 3. Право свих на образовање
  • 4. Ученик – одговорни учесник у образовању и васпитању
 • 3. дан
  • 5. Приправништво – улаз у професију
  • 6. Наставник, васпитач, и стручни сарадник – часна професија

30

дана: 3
бодова: 24

Када школа организује програм за своје запослене у свом простору по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 45.000 дин нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, прзентација тема, прописа, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је школа ван Београда, обезбеђује и трошкове превоза, а ако је удаљенија од 150км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када школа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2500 дин нето по дану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча - Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.99
2 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча - Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 22 3.78
3 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 4
4 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.9
5 ОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот, Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 23 4
6 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд Биљана Лајовић, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 18 3.98
7 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 24 3.93
8 ОШ "Војвода Мишић", Др Милутина Ивковића 4, Београд Биљана Лајовић, Јелена Которчевић 20 3.98
9 ОШ "Мића Стојковић", 29. новембра 11, Умчари Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 29 3.98
10 Правно-пословна школа, Светогорска 48, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.9
11 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.91
12 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд, 2. група Смиља Крнета, Јелена Которчевић 22 3.94
13 Правно-пословна школа, Светогорска 48, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.85

Укупно учесника: 326 | Просечна оцена: 3.93