ОЦЕЊИВАЊЕ (информација, инструкција, мотивација)

Каталошки број програма: 658  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад

Зденка Рајковић, дипломирани учитељ, ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад; Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Мирјана Беара, Доктор психолошких наука, Универзитет у Крагујевцу, ФУ факултет

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање планирања, праћења и евидентирања (педагошка документација) напредовања деце/ученика и применa формативног и сумативног оцењивања у функцији побољшања квалитета и ефикасности учења и мотивације за школско учење

Унапређивање компетенција за коришћење различитих резултата, постигнућа ученика за планирање и постављање циљева учења Унапређивање компетенција за постављање циљева учења Унапређивање компетенција за формативно оцењивање Оспособљавање за упућивање повратних информација које су усмерене на оствареност исхода учења и стратегије учења и развој компетенција учење-учења Повећање мотивације за школско учење и саморегулисано учење. Унапређивање квалитета планирања у коме је оцењивање саставни део учења

Учесници ће бити оспособљени да: -примењују разноврсне методе и технике за прикупљање података о напредовању ученика -користе формативно оцењивање за побољшање мотивације за учење, постављање циљева учења у односу на оствареност исхода учења, компетенција за учење-учења -упућују повратне информације које имају карактеристике: информативност, инструктивност, мотивација -у педагошку документацију уносе податке о напредовању, оствареним исходима учења, препорученим стратегијама, постављеним циљевима учења

 • 1. дан
  • ПЛАНИРАЊЕ, УЧЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
  • ПАУЗА
  • ИЗАЗОВИ У КРЕИРАЊУ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
  • ПАУЗА
  • МОТИВАЦИОНА КЛИМА И МОТИВАЦИЈА ЗА ШКОЛСКО УЧЕЊЕ
  • ПАУЗА
  • ОЦЕЊИВАЊЕ КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОЦЕСА УЧЕЊА

30

дана: 1
бодова: 8

2500,00 (трошкови:организације обуке, превоза и смештаја реализатора, реализације програма за 2 водитеља, потрошни материјал)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Слободан Бајић Паја", Школска 8, Пећинци Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.98
2 ОШ "Милан Хаџић", Карађорђева 1, Војка Весна Радуловић, Соња Миладиновић 22 3.81

Укупно учесника: 52 | Просечна оцена: 3.9