Почетна математичка писменост код деце и ученика са сметњама у развоју

Каталошки број програма: 263  

Не

Школа за основно и средње образовање "Видовдан" Бор, Моше Пијаде 31, 19210 Бор, sosovidovdan@yahoo.com, 030422490, 030427745 , 030422490

Миодраг Недељковић, mioned@gmail.com, 030422490, 062427080

Гордана Николић, Доктор дефектолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору ; Миодраг Недељковић, Магистар дефектолошких наука, Школа основно и средње образовање "Видовдан“ Бор; Драгана Недељковић, Дипломирани психолог, Школа основно и средње образовање „Видовдан“, Бор

Гордана Николић, Доктор дефектолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору ; Миодраг Недељковић, Магистар дефектолошких наука, Школа основно и средње образовање "Видовдан“ Бор; Драгана Недељковић, Дипломирани психолог, Школа основно и средње образовање „Видовдан“, Бор

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника за примерен наставни приступ и подршку у овладавању почетном математичком писменошћу код деце и ученика са сметњама у развоју

1. Упознавање учесника са развојним менталним процесима у овладавању појма броја, простора и времена; 2. Препознавање и разумевање развојних потешкоћа у учењу, са последицама у образовном напредовању у области почетне математичке писмености (успорен ментални развој, дисхармоничан развој, дискалкулија и друге сметње учења); 3. Овладавање поступцима и инструментима процене зрелости и организованости мишљења за усвајање почетне математичке писмености; 4. Оспособљавање учесника за планирање стратегија у индивидуализованом и индвидуалном образовном приступу деци и ученицима у процесу овладавања садржајима почетне математичке писмености; 5. Оспособљавање учесника са самостално осмишљавање и израду потребних наставних материјала и средстава;

- Усвојена базична знања о развојним менталним процесима у овладавању појма броја, простора и времена; - Учесници оспособљени да препознају и спроводе поступке процене организованости мишљења код деце и ученика за овладавање почетном математичком писменошћу; - Учесници припремљени за израду индивидуалних образовних планова у области наставе почетне математике и за успешно спровођење решења у прилагођеном наставном приступу; - Учесницима понуђена дидактичка решења за успешније прилагођавање садржаја и поступака у настави почетне математике;

  • 1. дан
    • Развојне потешкоће и проблеми у овладавању почетном математичком писменошћу
  • 2. дан
    • Стратегије и поступци у образовном приступу у процесу овладавања почетне математичке писмености

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику нето 3500 РСД, што обухвата: хонорар за два реализатора, радни материјал и електронски прилози (hand out), сертификати. Обавезе установе - организатора су: плаћање путних трошкова и евентуални смештај за организаторе, освежење и послужење за учеснике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Свети Сава", Шабац Миодраг Недељковић, Драгана Недељковић 22 3.93

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.93