Да уз ИОП свако учи лако

Каталошки број програма: 233  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд

Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Упознавање учесника са карактеристикама ученика са тешкоћама у развоју и њихово оспособљавање за прилагођавање приступа како би пружили подршку за напредовање тих ученика.

Сензибилисање полазника за препознавање и идентификовање специфичности код ученика и оспобљавање за прикупљање података за израду педагошког профила. Овладавање стратегијама прилагођавања наставе ученицима са сметњама у развоју и израда ИОП-а који је у функцији свестраног развоја. Развој знања и вештина за планирање и реализацију наставних активности уз уважавање индивидуалних потреба ученика.

Препознају карактеристике ученика са различитим тешкоћама и оспособљени су да препознају потенцијале тих ученика. Идентификују предмете, области и активности на којима треба приоритетно радити са учеником/ученицом ослањајући се на његове/њене очуване капацитете и интересовања. Одабирају адекватне методе, средстава и облике наставног рада и оспособљени су за креирање адекватног наставног материјала. Оспособљени су да сачине ИОП.

 • 1. дан
  • Увод и упознавање
  • Карактеристике ученика са тешкоћама који се налазе у нашој школи
  • Израда педагошког профила
  • Како организовати наставу?
  • Сараднички односи и подршка у сачињавању и реализацији ИОП-а
  • Дискусија/ разговор о питањима, примерима које их муче

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.