Укључи се! Активизам ученика и вршњачка едукација

Каталошки број програма: 187  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега; Александра Јовановић Ђукић, Дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега; Александра Јовановић Ђукић, Дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање знања и вештина запослених у васпитно-образовним установама да препознају, иницирају, подрже и координишу разне облике активизма ученика

Подстицање наставника на инцирање и неговање партиципације ученика у школи, нарочито кроз едуковање о видовима, областима и нивоима партиципације; Упознавање са функцијом и начинима рада ученичких организација (парламента); подстицање наставника на сарадњу и помоћ овим организацијама Формирање ставова наставника о важности тимског рада за подстицање ученичког активизма; едукација наставника о основама успешног тимског рада Развијање комуникацијских вештина потребних за иницирање и координацију рада вршњачких тимова; свест о значају вршњачке едукације Унапређивање сарадње ученика и одраслих у циљу реализације заједничких планова и активности Освешћивање одраслих о потреби укључивања ученика у решавање проблема који се на њих односе

Учесници ће: - разумети појам партиципације ученика и нивое на којима је могуће остварити партиципацију ученика - имати развијену свест о потреби за ученичком партиципацијом, као и знања о видовима, техникама и садржајима којима се може развијати активизам. - својим активностима подстицати партиципацију и вршњачку едукацију у школи - партиципацију ученика користити као моћно средство превенције негативних појава у школама, нарочито вршњачког насиља -укључивањем ученика у доношење одлука ојачати позитивну атмосферу у школама и обезбедити бољу видљивост школе у локалној заједници.

 • 1. дан
  • Представљање
  • Партиципација ученика у процесу доношења одлука у школи и области партиципације
  • Пауза
  • Активизам младих и тимски рад – формирање и рад тимова
  • Пауза
  • Вршњачка едукација
  • Пауза
  • Организовање и планирање акција
  • Завршне активности и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.