Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Каталошки број програма: 510  

Не

Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Слободан Граовац, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Зорица Прњат, доктор филолошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду;

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Зорица Прњат, доктор филолошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Данијела Рашић, Професор разредне наставе , ОШ„Јован Курсула„, Варварин; Данијела Мишковић, Дипломирани наставник разредне наставе , ОШ ”Јован Курсула„, Варварин

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију истраживачке интердисциплинарне наставе и реализацију пројеката у локалном окружењу.

Упознавање наставника са теоријском основом,практичним искуствима стратегијама ООР као и општим међупредметним компетенцијама ученика. Подизање свести наставника о важности учења кроз искуство и непосредни контакт са предметима сазнања, користећи искуствени, истраживачки и пројектни приступ у настави и креирање истраживачких задатака на тему одрживог развоја;Оспособљавање наставника за планирање, реализацију и евалуацију пројеката на тему одрживог рзвоја кроз школски курикулум. Подстицање наставника за веће коришћење ресурса из окружења у решавању проблема везаних за ОР; Унапређивање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из окружења и родитељима кроз реализацију истраживачких и пројектних активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
стручни сарадник у школи

1. данУвод у програм семинараОбразовање за одрживи развој и истраживачка наставаИстраживачки задаци – како? и зашто?Израда пројеката у циљу функционалне примене знања, вештина и ставоваВредновање, праћење, оцењивање и евалуација истраживачких задатака и пројекатаАнализа активности на семинару и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по учеснику. Цена укључује: Похађање семинара; Стручну подршку у току реализације и припреме за примену идеја са семинара у пракси; Радни материјал (фотокопирани и електронски ЦД); Хонорар за реализаторе и ауторе; Путне трошкове и смештај за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта.