Хемију у контекст стави па се њоме бави!

Каталошки број програма: 922  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Весна Милановић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Александар Ђорђевић, Мастер хемичар, Институт за општу и физичку хемију

Весна Милановић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Александар Ђорђевић, Мастер хемичар, Институт за општу и физичку хемију

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника хемије да примењују различите контексте за учење хемије који подржавају развој функционалних знања ученика, њихових вештина и ставова.

- Унапређивање компетенција наставника хемије да идентификују потенцијалне контексте у којима се могу обрађивати садржаји хемије. - Унапређивање компетенција наставника хемије да планирају и реализују контекстуални приступ учењу хемије. - Унапређивање компетенција наставника хемије да евалуирају допринос који учење хемије у контексту има на развијање функционалних знања ученика, њихових вештина и ставова неопходних за живот у савременом друштву.

- Наставници идентификују контексте у којима се могу обрађивати садржаји хемије. - Наставници планирају и реализују учење хемијских садржаја у контексту, водећи при томе рачуна да изабрани контекст омогућава развијање функционалних знања ученика, њихових ставова и вештина.

  • 1. дан
    • Учење у контексту
    • У прошлост завири, открићима у хемији и данас се диви!
    • Да учиш хемију крени и исхрану промени!
    • Одлуке базирај на знању, не ослањај се на медијску кампању!

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.