Међупредметне компетенције – развијање функционалних знања и вештина кроз наставу природних наука и математике

Каталошки број програма: 594  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Jeлeнa Рaдoвaнoвић, доктор наука, ОШ „Слободан Секулић“Ужице,ОШ „Стеван Јоксимовић''; Александра Весовић, мастер акадесмске студије математике , Универзитет у Београду – Математички факултет

Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Jeлeнa Рaдoвaнoвић, доктор наука, ОШ „Слободан Секулић“Ужице,ОШ „Стеван Јоксимовић''; Александра Весовић, мастер акадесмске студије математике , Универзитет у Београду – Математички факултет

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција наставника у домену развоја међупредметних компетенција кроз наставу природних наука и математике.

оснаживање и развој наставничких знања и компетенција у домену развијања међупредметних компетенција кроз редовну наставу и слободне наставне активности, са акцентом на експеримнеталне, истраживачке и пројектне задатке; - припрема ученика за целоживотно учење и прилагођавање новонасталим променама у свету који их окружује; - унапређивање наставничких компетенција у вези са операционализацијом исхода уз повезивање са развијањем међупредметних компетенција и одабиром адекватних метода наставе и учења; оснаживање наставника за формативно праћење остварености тако конципираних исхода. - креирање примера добре праксе, њихова примена у свакодневној настави и размена примера добре праксе са колегама.

На крају ове обуке наставник ће бити у стању да: - разуме комплексност појма међупредметних компетенција у 21. веку; - усклади сопствену наставну праксу са потребама ученика у домену развијања међупредметних компетенција у циљу припреме за реалне ситуације и будућност - идентификује наставне области и препозна наставне јединице које могу допринети развоју међупредметних компетенција, по потреби уз међупредметно повезивање - разуме повезаност исхода, међупредметних компетенција и активности ученика, односно осмисли адекватне активности ученика и операционализује исходе на начин који подстиче развој међупредметних компетенција; - организује, прати и вреднује активности ученика којима се развијау и промовишу међупредметне компетенције.

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • 2. Појам и значај развијања међупредметних компетенција
  • 3. Развијање међупредметних компетенција као део активне наставе оријентисане ка исходима
  • Пауза
  • 4. Развијање међупредметних компетенција на примеру једног школског часа
  • Пауза
  • 5. Развијање међупредметних компетнција кроз међупредметно повезивање и пројектну наставу
  • 6. Евалуација семинара и сертификација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 CSU Kragujevac Неда Богојевић Прековић, Jeлeнa Рaдoвaнoвић, Александра Весовић 19 3.99

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.99