Интердисциплинарни приступ настави хемије, биологије и физике.

Каталошки број програма: 898  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Владимир Вучковић, мастер, ОШ „Јован Курсула“ и Средња школа Варварин

Владимир Вучковић, мастер, ОШ „Јован Курсула“ и Средња школа Варварин; Василије Планић, Наставник хемије, Средња школа „Ушће“

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање квалитета наставе хемије, биологије и физике у основним и средњим школама кроз јачање међупредметних компентенција у домену дидактичко-методичких знања, планирања наставног процеса и праћења и проверавања ученичких постигнућа.

Обучавање наставника за планирање наставног процеса кроз мултидисциплинарни приступ настави хемије, биологије и физике, као и стандардима постигнућа за крај обавезног, односно средњег образовања уз одабир одговарајућих метода наставе/учења и наставних средстава. Обучавање наставника за практиковање различитих видова праћења и проверавања ученичких постигнућа.

Већи број наставника хемије, биологије и физике планира и реализује наставу свог предмета тако што корелира и интегрише поједине тематске целине из ова три предмета што доприноси побољшању квалитета наставе ових природних наука. Након обуке наставници ће имати увид у различите видове праћења и проверавања ученичких постигнућа као и типове задатака које ће моћи да користи у сопственој наставној пракси.

  • 1. дан
    • Интердисциплинарни приступ настави природних наука
    • Интердисциплинарни час
    • Праћење и проверавање ученичких постигнућа
    • Квиз - Quizizz

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.