МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 486  

Не

Агенција за образовање Марина и Јован, Вукасовићева 58/33, 11090 Београд, azo-seminar@live.com, 0640210212, ,

Марина Петровић, azo-seminar@live.com, 0113592104, 0643332511,

Марина Петровић, доктор наука, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд;

Марина Петровић, доктор наука, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд; Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ„Анта Богићевић„ Лозница; Оливера Канкараш Милићевић, Професор информатике, Економско трговинска школа Кула;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање стручних компетенција наставника у поучавању и повећање квалитета наставе орјентисане на циљеве и исходе кроз рад са различитим методама наставе и наставним системима као и мотивација ученика за учење уз упознавање техника учења.

Систематизација знања о наставним методама, облицима и средствима за рад са ученицима. Упознавање наставника са карактеристикама традиционалног и савремених наставних система. Повећање квалитета наставе кроз упознавање са различитим методама наставе орјентисаним на исходе и начинима њихове примене. Мотивација наставника и ученика у процесу учења за стварање позитивне педагошке климе. Усвајање и примена модела активне наставе. Оспособљавање наставника да науче ученике да уче кроз познавање ученика са различитим техникама учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Наставне методе, облици, средстваПауза2. Савремени наставни системи и методе наставеПауза3. Мотивација за учење-примери добре праксе4. Педагошка клима. Комуникацијске вештине. Педагошке ситуације.Пауза5. Учење учења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1600 динара и она у себе укључује: рад са стучним предавачима, хонораре и путне трошкове предавача, обезбеђене материјале потребне за рад, организацију рада, освежење у паузама, уверење о стручном усавршавању.