Развој дигиталних вештина - повезивање теорије и праксе ( 3д штампа)

Каталошки број програма: 389  

Не

Машинска школа "Радоје Дакић", Мишка Крањца 17, direktormsrakovica@gmail.com, 0113581200, 0113583625

Мирјана Лажетић, mirjana_lazetic@yahoo.com, 0113583939, 0638688468

Мирјана Пртина, Дипл.инжењер машинства ,проф.теничког , Машинска школа „Радоје Дакић“; Мирјана Лажетић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Joванка Ковачевић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Бојана Стевановић, дипломирани историчар, МШ "Радоје Дакић", Београд

Мирјана Пртина, Дипл.инжењер машинства ,проф.теничког , Машинска школа „Радоје Дакић“; Мирјана Лажетић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Joванка Ковачевић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Бојана Стевановић, дипломирани историчар, МШ "Радоје Дакић", Београд

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање наставника да избором активности и припремањем и реализацијом наставе повезују теорију и праксу, користећи савремена наставна средства и тако развијају дигиталне компетенције ученика.

Оснаживање наставника да наставу усмере на примену знања и вештина ученикa. Оснаживање наставника да избором активности реализују наставу тако што ће теоријска знања применити у пракси и тиме код ученика развити дигиталне компетенције. Оснаживање наставника да повезују садржаје више наставних предмета и практично примене и представе резултате рада кроз школске пројекте. Унапређење компетенција наставника да кроз подстицање иницијативе, тимског рада и креативности код ученика, код њих развијају сарадњу и комуникацију и тако повећају мотивацију за усвајање знања. Оснаживање полазника обуке да тако што ће савладати основе моделирања једноставнијих модела и њихову израду у 3Д штампи, наставу усмере на примену знања.

Наставник ће бити у стању да наставне садржаје свога предмета усмери на примену знања и вештина,чинећи знања применњивим, а резултате учења видљивим. Наставник ће бити у стању да одабере и осмисли активности којима реализује наставу примењујући теоријска знања у пракси чиме код ученика развија дигиталне компетенције. Наставник ће бити у стању да оспособи ученике да повежу садржаје више наставних предмета и да их практично примене и представе резултате рада кроз школске пројекте. Наставник ће бити у стању да практичном применом стечених знања код ученика развије иницијативу, тимски рад и креативност. Наставник ће бити у стању да моделира једноставнији модел. Наставник ће бити у стању да једноставнији модел изради у 3Д штампи.

 • 1. дан
  • Планирање и припремање наставе за повезивање теорије и праксе коришћењем савремених технологија.
  • Пауза
  • Програми за моделирање-како до 3д модела.
  • Моделирање
  • Пауза
  • Од виртуелног до стварног модела
  • 3д штампа
  • Пауза
  • Повезивање теорије и праксе кроз школски пројекат
  • Представљање резултата
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

4000 дин. - материјал за полазнике - материјал за израду 3Д модела - хонорари за реализаторе - освежење за полазнике - обезбеђивање и одржавање неопходне техничке опреме.