Практична примена вештина и метода учења у школама

Каталошки број програма: 544  

Не

Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666, 016242091

Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592,

Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Сања Ђорђевић, мастер филолог

Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Сања Ђорђевић, мастер филолог; Весна Павловић, спец. дидак. методиј.наука у области ППД, ОШ „Милован Глишић„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника и развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција у области унапређивања знања и вештина у практичној примени иновативних вештина и метода учења у школи.

1. Оспособљавање наставника за коришћење савремених наставних метода и стратегија учења; 2. Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави; 3. Пружање подршке наставницима за овладавање ефикасним техникама учења и примене креативних техника рада у активно оријентисаној настави 4. Разумевање практичних примена и развијање способности самоучења ученика 5. Развијање способности наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и развијања функционалног знања код ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

1. дан Уводно излагање и упознавање са темом и садржајем програма Стилови учења Корнелов метод хватања белешки и практична примена Корнеловог метода ПЗ3П метод читања и практична примена ПЗ3П метода читања Практична примена Мапе ума у настави Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику