Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном ОШ узрасту

Каталошки број програма: 469  

Не

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце, Стублинска 16, Сремчица, 11253 Београд, kontakt@algocentar.rs, 0656316456

Љиљана Ранђић, ljiljana@algocentar.rs, 0656316456, 0656316456

Љиљана Ранђић, дипломирани психолог,

Анђела Шошкић, доктор наука, Учитељски факултет у Београду; Љиљана Ранђић, дипломирани психолог, ; Александра Капетановић, дипломирани педагог, незапослена

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Обучавање наставног, васпитног и стручног кадра за примену Алго методе стратешког учењакојом се развијају метакогнитивне способности управљања учењем и која је база функционалног знања

1. Упознавање васпитног, наставног и стручног кадра са неурокогнитивним карактеристикама деце предшколског и раног основношколског узраста 2. Упознавање наставног, васпитног и стручног кадра са улогом сензитивног периода у погледу развоја извршних функција - са увођењем стратешког приступа учењу и остваривањем трансфера наученог 3. Упознавање са Алго методом стратешког учења, која почива на неуронаучним сазнањима 4. Едукација полазника за практичну примену Алго методе у раду са неуротипичном, даровитом али и високосензитивном децом, као и децом успореног развоја и снижених когнитивних снага

1. Полазници семинара упознати су са неурокогнитивним карактеристикама деце предшколског и раног школског узраста, као и са Алго методом која почива на тим сазнањима 2. Полазници разумеју елементе методе и обучени су да их примењују као елементе наставног процеса 3. Полазници су упознати са ограничењима у примени али и начином прилагођавања Алго методе у раду са високосензитивном и децом успореног развоја, као и са даровитом децом

 • 1. дан
  • Упознавањае
  • Неурокогнитивне функције и њихов развој током предшколског и раног ОШ узраста
  • Алго метод стратешког учења - пут до садржаја кроз фокусирање на процес
  • Алго метод стратешког учења у примерима за праксу - за предшколски и рани ОШ узраст
  • Алго метод стратешког учења у раду са хиперсензитивном децом
  • Резиме
  • Администрација

15

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке по учеснику износи 4000 динара и укључује: хонораре за реализаторе, изнајмљивање простора за реализацију семинара, освежење и ручак за све учеснике, пратећи едукативни материјал, штампање брошура, административне и организационе трошкове