Функционално читање и медијска писменост - настава за 21. век

Каталошки број програма: 776  

Не

Visoka škola za komunikacije, Bulevar Maršala Tolbuhina 36, viskom@viskom.ac.rs, 0112604608, 0649806060

Boban Tomić, boban.tomic@viskom.ac.rs, 0112604608, 0649806060

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија

Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Јадранка Милошевић, Докторанд, Филолошки факултет; Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника и сарадника, потребних за успостављање и унапређивање способности функционалног читања и медијске писмености ученика.

Развијање вештине функционалног читања различитих типова дискурса и унапређивање медијске писмености учесника. Оспособљавање учесника за овладавање одговарајућим наставним методама за развијање способности функционалног читања и медијске писмености ученика. Унапређивање способности приступања традиционалним и новим медијима, анализе медија, разумевања и вредновања медијских садржаја, критичког однос према њима и креирања медијске поруке. Јачање компетенција наставника и сарадника за интердисциплинарне методичке приступе. Развијање сензибилитета и професионалне одговорности полазника обуке према специфичним потребама ученика у медијацентричном друштву с почетка 21. века.

Након реализације обуке учесници бити у стању да: - покажу виши ниво функционалног читања и медијске писмености; -у пракси потврде виши ниво професионалних капацитета, потребних за успостављање и унапређивање способности функционалног читања и медијске писмености ученика; - покажу виши ниво знања о начинима на који функционишу медији, већу аналитичност према медијским садржајима, као и развијенији критички однос према медијској поруци; - успешно употребе савладане наставне методе функционалног читања и медијске писмености, у интердисциплинарној реализацији наставних и ваннаставних активности; - препознају штетан утицај медија у садржајима са којима се деца и млади доводе у везу и превентивно делују на њихов негативан утицај на ученике.

 • 1. дан
  • Функционално читање и медијска писменост у настави
  • Пауза
  • ПИСА тест – инструмент мерења способности функционалног читања
  • ПИСА постигнућа ученика у Србији
  • Пауза
  • Медијско образовање у 21. веку
  • Медијска писменост и критичко мишљење
  • Пауза
  • Конструкција и деконструкција медијских порука
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 (три хиљаде динара) У цену су урачунати трошкови пута и хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.