Молекулско моделовање као помоћу у учењу међумолекулских интеракција у настави хемије

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 905  

Да

Фондација Алек Кавчић, Синђелићева 30, info@fondacijaalekkavcic.org, 0112631652

Smiljka Naumović, smiljka.naumovic@fondacijaalekkavcic.org, 0112631652, 0631170155

Снежана Зарић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Душан Маленов, др, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Јелена Живковић, др, Иновациони центар хемијског факултета

Снежана Зарић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Душан Маленов, др, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Јелена Живковић, др, Иновациони центар хемијског факултета; Марија Катић Пајић, Дипломирани хемичар, ОШ „Вук Караџић“, Липница ОШ „Вукова спомен школа“

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција наставника хемије за коришћење резултата молекулског моделовања у наставним јединицама у којима се обрађују међумолекулске интеракције. Ово ће омогућити наставницима да међумолекулске интеракције прикажу на молекулском нивоу.

Развијање компетенција наставника за коришћење резултата молекулског моделовања у дефинисању и објашњавању разлика у температурама топљења ковалентних и јонских једињења. Развијање компетенција наставника за коришћење резултата молекулског моделовања у дефинисању и објашњавању разлика у густини леда и воде, као и агрегатног стања уља и масти. Развијање компетенција наставника за коришћење резултата молекулског моделовања у дефинисању и објашњавању растворљивости супстанци у води и у неполарним растварачима.

Наставници ће бити у стању да, коришћењем резултата молекулског моделовања, ученицима прикажу на молекулском нивоу различите системе, на основу чега ће ученици боље схватити појаве које зависе од међумолекулских интеракција, као што су температуре топљења ковалентних и јонских једињења, разлика у густини леда и воде, агрегатног стања уља и масти, као и растворљивости супстанци у води и у неполарним растварачима. Наставници ће бити у стању да дефинишу у којим наставним јединицама могу да користе резултате молекулског моделовања међумолекулских интеракција.

  • 1. недеља
    • Увод у молекулско моделовање и тродимензионално приказивање молекула и групе молекула
  • 2. недеља
    • Молекулско моделовање процеса топљења и растварања

30

недеља: 2
бодова: 8

Бесплатно, уз издавање уверења о похађаној обуци