Од планирања до рефлексије

Каталошки број програма: 645  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак

Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање учесника за планирање, припремање, реализацију, праћење и вредновање процеса наставе и учења и сопствене праксе у складу са педагошко-методичким и психолошким знањима и законском регулативом.

Оспособљавање за примену различитих облика рада уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика, циљева, исхода, садржаја и контекста у ком ради. Поступци за развијање наставничких и компетенција ученика. Унапређивање знања о когнитивном развоју ученика и различитим стиловима и стратегијама учења уз уважавање педагошко-методичке и законске регулативе. Развијање вештина конструктивне комуникације у школи. Унапређивање знања у изради педагошког профила ученика и начина рада усмерених отклањању тешкоћа у учењу. Подршка полазницима у разумевању и примени формативног праћења напредовања и оцењивања ученика. Унапређивање знања о изради задатака,писане провере знања. Унапређивање знања о примени техника за преиспитивање сопствене праксе.

Након обуке, учесник је опособљен да: Планира и примењује различите облике рада уважавајући карактеристике,потребе ученика, циљеве, исходе, садржаје и контекст у ком ради. Развија своје и међупредметне компетенције код ученика. Примењује вештине конструктивне комуникације. Разликује и формулише циљеве и исходе учења. Прилагоди рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Примењује принципе формативног праћења напредовања и оцењивања ученика. Примењује Блумову таксономију у припреми часа, изради задатака објективног типа и оцењивању. Осмисли час уважавајући процес учења и стилове учења ученика адолесцентног узраста. Сарађује са колегама у припремању и реализацији наставе. Критички анализира, преиспитује и вреднује свој рад.

 • 1. дан
  • Уводно предавање
  • Планирање и припремање и наставе
  • Компетенције наставника и ученика
  • Пауза
  • Интерперсонална комуникација
  • Психички развој и развојни процеси
  • Пауза
  • Настава и учење
  • Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика
  • Пауза
  • Писмене провере знања
  • Рефлексивни практичар
  • Тест провере стечених знања и вештина на обуци и Евалуација
 • 2. дан
  • Припрема и реализација часа, развијање међупредметних компетенција

30

дана: 2
бодова: 12

Цена по учеснику 3.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Катарина Дуњић Мандић, Татјана Јаћимовић 17 3.94
2 Техничка школа ГСП , Радослава Грујића 2, Београд Катарина Дуњић Мандић, Татјана Јаћимовић 17 3.99
3 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Катарина Дуњић Мандић, Татјана Јаћимовић 29 3.96

Укупно учесника: 63 | Просечна оцена: 3.96