Обука наставника и стручних сарадника за рад са одраслим полазницима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 116  

Да

Центар за професионални развој и пренос знања, Радничка 11, Ужице, udruzenjecpr.ue@gmail.com, 0642681533

Небојша Петрић, nebojsa.petric0612@gmail.com, 031563070, 0642681533

Александра Јовановић Ђукић, Дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Биљана Давидовски, мастер, Учитељски факултет Ужице; Мирјана Јањушевић, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Београд, смер андрагогија

Мирјана Јањушевић, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Београд, смер андрагогија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање запослених у школама за извођење обука за одрасле и развијање меких вештина. Циљ је да након завршетка обуке полазници сами функционишу као тренери и као особе које ће имати бољи приступ комуникацији са одраслима.

- Унапређивање знања полазника са принципима, карактеристикама и стиловима учења одраслих. - Унапређивање компетенција полазника за примену нових метода и техника у раду са одраслима. - Отклањање баријера у комуникацији са одраслима. - Примена разноврсних метода и облика рада у циљу унапређивања квалитета процеса наставе као инструмената у процесу развијања компетенција ученика. - функционално повезивање исхода, компетенција и стандарда постигнућа

На крају обуке полазници ће бити у стању да: Наведу, разумеју, примене и презентују кључне теоријске ставове и принципе учења у настави и учењу одраслих Примене технике мотивације и помогну одраслим позницима како да ефективно уче и превазиђу препреке при учењу Препознају потребе одраслих полазника и пруже им помоћ при задовољавању истих Направе план образовног процеса Примене традиционалне и интерактивне методе у образовању одраслих Изаберу адекватне методе и технике у различитим ситуацијама учења одраслих Врше анализу и самоевалуацију властите праксе и њеног унапређења. Изврше иницијалну процену знања и вештина полазника и изврше увид у индивидуални пут напредовања полазника Примене и спроведу у дело евалуацију постигнућа полазника

 • 1. недеља
  • Модул 1 - Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих
  • пауза
  • Модул 2 - Мотивација у учењу одраслих
  • пауза
  • Модул 3 - Управљање образовном групом
 • 2. недеља
  • Модул 4 - Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима
  • пауза
  • Модул 5 - Методе и технике процене постигнућа полазника
  • пауза
  • Модул 6 - Планирање, организовање и индивидуализација образовног процеса
  • пауза
  • Модул 7 - Евалуација образовног процеса

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 динара. У цену су урачунати хонорари за реализаторе, наставни материјали, административни трошкови.