Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Каталошки број програма: 221  

Не

Агенција за едукацију и маркетинг Дуга, Београд, Војводе Степе 66, bizove@gmail.com, 062383031, ,

Биљана Стојановић, bizove@gmail.com, 062383031, 062383031,

Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Љиљана Левков, доктор наука

Љиљана Левков, доктор наука, Биљана Стојановић, мастер образовних политика; Цветана Срећковић, дипломирани историчар, ОШ Јован Цвијић, Лозница; Јелена Јеврић, мастер историчар, ОШ Јеврем Обреновић;, Шабац; Душко Ракић, дипломирани историчар, Teхничка школа Ваљево, Ваљево

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање професионалних компетенција наставника за примену кључних појмова у процесу реализације наставе засноване на исходима учења.

*Унапређивање квалитета наставе и учења; *Упознавање наставника са: -појмом исходи учења, -улогом кључних појмова у настави заснованој на исходима учења; *Анализирање постојећих кључних појмова за наставу предмета Историја; *Дефинисање предлога листе кључних појмова по нивоима образовања.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Зашто овај семинар Кључни појмови и њихова улога Повезивање кључних појмова са исходима и компетенцијама Анализа постојећих кључних појмова за предмет Историја

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику