Сензорнa стимулацијa у настави музике и других предмета

Каталошки број програма: 1055  

Не

Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36, 31102 Ужице, ucfak@ucfu.kg.ac.rs, 031521952 , 031511078

Марија Танасковић, zmajaaa@gmail.com, 031511078, 0643332273

Марија Танасковић, Доктор наука - методика наставе, Педагошки факултет у Ужицу

Марија Танасковић, Доктор наука - методика наставе, Педагошки факултет у Ужицу; Младенка Вујин, Дипломирани етномузиколог, ЕТШ: ,,Никола Тесла”

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање методичких компетенција наставника за сензорну стимулацију деце различитих узраста (кроз интердисциплинарно повезивање садржаја различитих уметности и дисциплина), у функцији побољшања музичког и општег образовања.

Подстицање и оспособљавање наставника за употребу сензорне стимулације аудитивним, визуелним, аудио-визуелним, литерарним, кинетичким садржајима, у циљу унапређења стицања знања и вештина, као и развоја музичких и других способности деце различитог узраста. Развијање вештина и способности наставника у планирању, креирању и реализацији сензорне стимулације у настави музике и других предмета. Оснаживање наставника за иновативни приступ наставном процесу. Упознавање наставника са ефектима сензорне стимулације када се код деце развија и подстиче приступ стварима и појавама које их окружују, њихово промишљање о датим стварима, што доводи до унапређења (музичке) перцепције, размишљања и критичког мишљења код деце.

Полазници ће бити охрабрени и знаће на који начин у своју праксу могу да имплементирају садржаје различитих уметности и дисциплина (кроз сензорну стимулацију деце), а у циљу унапређења васпитно-образовног рада. Такође, знаће како да повезују садржаје и медије различитих уметности и дисциплина, тематски планирају наставу, негују пројектно и активно учење, истраживачке методе и спонтано изражавање деце, чиме ће моћи да подстакну развој функционалних знања, вештина и ставова код деце.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Значај богате сензорне средине у васпитно-образовном раду
  • Сензорна стимулација
  • Пауза
  • Синкретизам уметности / корелација садржаја различитих дисциплина
  • Радионица
  • Пауза
  • Врсте сензорне стимулације - примери
  • Радионица - примери сензорне стимулације
  • Пауза
  • Ефекти сензорне стимулације на развој деце
  • Унапређивање стилова и стратегија предавања
  • Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјал.