Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Каталошки број програма: 365  

Не

Академија Филиповић, Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина, akademijafilipovic@gmail.com, 0638249999, 0358200999

Братислав Филиповић, akademijafilipovic@gmail.com, 0358200999, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Марија Милошевић, Мастер филолог за енглески језик и енгле, Академија Филиповић; Горан Ћујић, Дипломирани инжењер електронике и телеко, Академија Филиповић; Надица Савић Ћујић, Дипломирани физичар, ОШ „Бошко Ђуричић“ – Јагодина; Ивана Толић , Дипломирани физичар-информатичар, ОШ"Момчило Настасијевић" Горњи Милановац

Драгана Бабовић, Дипломирани хемичар, ОШ,, Момчило Настасијевић''; Марија Милошевић, Мастер филолог за енглески језик и енгле, Академија Филиповић; Горан Ћујић, Дипломирани инжењер електронике и телеко, Академија Филиповић; Надица Савић Ћујић, Дипломирани физичар, ОШ „Бошко Ђуричић“ – Јагодина; Ивана Толић , Дипломирани физичар-информатичар, ОШ"Момчило Настасијевић" Горњи Милановац

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање васпитно-образовног рада; Иновирање и осавремењавање наставе кроз развијање компетенција наставника за коришћење савремених технологија у настави, преносне и статичне интерактивне табле; Охрабривање наставника за коришћење информационих

Програм има за циљ упознавање наставника са могућностима примене интерактивне табле, оспособљавање и усавршавање наставника за коришћење одговарајућег хардвера и софтвера. Упознавање наставника са различитостима и сличностима разних типова интерактивних табли и могућностима имплементације и примене у наставни процес ; Оспособљавање наставника у раду са интерактивним образовим софтверима: Roqed Science (биологија, микробиологија, анатомија, физика, хемија, механика, географија, итд.), mozaBook (природне и друштвене науке). Израда настaвног материјала, тестова, упитника, праћењем рада наставника и стручног усавршавања кроз електронски портфлио. Подизање нивоа свести наставника према процесу сталног учења и усавршавања модерног образовног проц

На крају обуке полазници ће умети да користе интерактивни образовни софтвер у свакодневној настави и да укључе и примене интерактивну таблу као и да олакшано воде евиденцију стручног усавршавања.

 • 1. дан
  • Увод, упознавање, представљање
  • Интерактивне табле у настави
  • Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивања наставе Roqed Science Увод
  • Пауза
  • Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивања наставе Roqed Science
  • Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивања наставе Roqed Science
  • Пауза
  • Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивања наставе Мozabooк
  • Електронски портфолио
  • Завршна реч, дискусија и евалуација предавања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)