РАД ШКОЛЕ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Каталошки број програма: 151  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Марија Марковић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Анита Спасић, Дипломирани педагог, Гимназија ''9.мај'' Ниш; Марија Марковић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Анастасија Мамутовић, Мастер педагог, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Анита Цекић, Мастер психолог, ОШ ''Његош'', Ниш; Татјана Живановић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за препознавање и разумевање вршњачког насиља, као и рад на његовој превенцији у школском контексту кроз адекватно превентивно и интервентно деловање путем примене разноврсних мера и активности.

- Усвајање и проширивање знања о специфичностима вршњачког насиља и факторима ризика за његов настанак и испољавање код ученика, као и улогама ученика у вршњачком насиљу; - Упознавање са особеностима процеса превенције и интервенције у циљу смањења учесталости вршњачког насиља у школи; - Развијање вештина учесника за примену разноврсних мера и активности у раду на превенцији вршњачког насиља; - Оснаживање учесника за превентивно и интервентно деловање у непосредном раду са ученицима; - Јачање компетенција учесника за допринос унапређивању рада школског Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Оспособљеност учесника за разумевање проблема, природе и специфичности феномена вршњачког насиља у школи; Развијеност способности и умећа учесника за адекватно превентивно и интервентно деловање на смањењу вршњачког насиља кроз непосредни васпитно-образовни рад са ученицима и путем учешћа у раду школског Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Очекујемо да ће учесници бити оспособљени да стручно и квалитетно спроводе рад на превенцији вршњачког насиља у школском контексту уз коришћење понуђеног предлога ефикасних превентивних и интервентних мера и активности.

 • 1. дан
  • 1. Карактеристике вршњачког насиља
  • Пауза
  • 2. Школска превенција вршњачког насиља – особености, препреке и предуслови
  • Пауза
  • 3. Постојећа пракса рада школа на смањењу вршњачког насиља у Србији
  • Пауза
  • 4. Примена превентивних и интервентних мера и активности на различитим нивоима школског функционисањ

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60.000 динара, односно 2.000 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).