Стандарди каријерног вођења и саветовања - примена у пракси каријерних практичара

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 179  

Да

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346

Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа

Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање услуга каријерног вођења и саветовања (КВиС) у средњим школама кроз јачање капацитета школских тимова за КВиС за припрему и пружање квалитетних услуга у складу са стандардима услуга КВиС

• Упознавање учесника програма са стандардима вештина управљања каријером • Упознавање учесника програма са стандардима компетенција каријерних практичара • Упознавање учесника програма са стандардима организације услуга каријерног вођења • Упознавање учесника програма са стандардима програма каријерног вођења • Оснаживање учесника програма за примену стандарда у планирању и припреми активности КВиС-а • Оснаживање учесника програма за примену стандарда у имплементацији активности КВиС-а у директном раду са ученицима

Учесници су упознати и разумеју стандарде вештина управљања каријером; Учесници разумеју основне области вештина управљања каријером; Учесници су упознати са стандардима компетенција каријерних практичара; Учесници препознају своје снаге као и области за развој на пољу компетенција за пружање услуга каријерног вођења и саветовања и предвиђају кораке за даљи професионални развој; Учесници су упознати са стандардима организације услуга каријерног вођења; Учесници су упознати са стандардима програма каријерног вођења и увиђају како да унапреде школске програме и планове КВиС у складу са стандардима; Учесници имају испланиран редослед корака које треба предузети ради даље примене стандарда услуга КВиС-а у планирању и припреми активн

 • 1. недеља
  • Стандарди услуга каријерног вођења и саветовања
  • Пауза
  • Cтандарди вештина управљања каријером
  • Пауза
  • Стандарди програма каријерног вођења и саветовања
 • 2. недеља
  • Компетенције практичара каријерног вођења
  • Пауза
  • Стандарди организације услуга каријерног вођења и саветовања

20

недеља: 2
бодова: 9

БОШ настоји да, када је могуће, обезбеди надокнаду трошкова из средстава пројеката које реализује са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова, БОШ ће формирати цену обуке која ће укључити трошкове хонорара реализатора, превоза и смештаја (по потреби), радних материјала, литературе, као и издавања сертификата.