Зашто је лепота важна? Како развијати естетичку компетенцију у настави

Каталошки број програма: 532  

Не

"Техноарт Београд", школа за машинство и уметничке занате, Светог Николе 39, sekretar@tehnoart.rs, 0112415556

Ива Суботић Красојевић, skrasiva@gmail.com, 0641511146, 0641511146

др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад; Ива Суботић Красојевић, Доктор наука историје уметности, Техноарт Београд

др Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад; Ива Суботић Красојевић, Доктор наука историје уметности, Техноарт Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Обогаћивање педагошког и методичког приступа наставника у примени естетичке компетенције у раду са ученицима и креативно коришћење различитих облика и метода рада

1. Упознавање наставника са естетичком компетенцијом и образовним исходима и начинима на које се њихова повезаност остварује у настави. 2. Оснаживање наставника за примену приступа и метода у предметној настави и међупредметним/интердисциплинарним повезивањима којима се естетичка компетенција подстиче и развија. 3. Подстицање креативности наставника у осмишљавању, планирању, остваривању и евалуацији наставе усмерене на развој естетичке компетенције, као и њеног повезивања са другим међупредметним компетенцијама. 4. Проширивање компетенција наставника за развој визуелне и медијске писмености, естетичког просуђивања и критичког мишљења. 5. Развијање инструмената и начина вредновања ученичких постигнућа (знања, вештина и ставова)

1. Наставници ће разумети појам и важност међупредметне естетичке компетенције. 2. Биће у могућности да креирају и примењују методе, материјале и активности за рад са ученицима којима ће допринети развоју њихових естетичких компетенција. 3. Упознаће се са примерима добре праксе, методама и активностима који критички промишљају савремене медије и културу, развијају критичко мишљење, интеркултуралност, одоговоран однос према природном и културном наслеђу, култури свог и других народа и развијају однос према вредностима. 4. Биће у могућности да сагледају важност примене различитих метода са циљем васпитања и развоја личности деце. 5. Моћи ће да примене различите инструменте процене и вредновања наставног процеса, ученичких и својих постигнућа

 • 1. дан
  • Лепота је свуда око нас
  • Пауза за кафу
  • Лепоту стварамо – лепо као уметничка категорија 1
  • Пауза за ручак
  • Лепоту стварамо – лепо као уметничка категорија 2
  • Пауза
  • Лепота је део нас – лепо као категорија личности, лепота и образовање
  • Евалуација семинара

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 3000 дин Хонорари за ауторе/изођаче (са порезима на доприносе) Административни трошкови и додатни трошкови материјала Припрема и штампа материјала за рад и сертификата за учеснике У цену нису укључени путни трошкови реализатора ни учесника.