Хоризонтално учење и усавршавање наставника - ослонац за боља постигнућа ученика

Каталошки број програма: 779  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, Центар за образовање Крагујевац; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер, Прва техничка школа, Крагујевац; Иван Недељковић, Дипломирани психолог-мастер, Прва крагујевачка гимназија

Дејан Карановић, Мастер, ОШ ,, Др Ђорђе Јоановић „ Ново Милошево; Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, Центар за образовање Крагујевац; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер, Прва техничка школа, Крагујевац; Иван Недељковић, Дипломирани психолог-мастер, Прва крагујевачка гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развој и ширење културе учења и заједништва унутар школе, кроз хоризонтално стручно усавршавање и сарадничко учење, у функцији унапређивања квалитета образовно-васпитног рада и постизања бољих постигнућа ученика.

Подизање свести наставника о важности хоризонталног учења/СУ и препознавања значаја сарадничког учења међу запосленима унутар школе за квалитет наставног процеса, учење ученика и њихова постигнућа. Јачање компетенција запослених у образовању за планирање, реализацију, праћење и евалуацију СУ унутар установе/школе. Јачање капацитета наставника за проналажење и коришћење различитих метода праћења и вредновања постигнућа ученика кроз сарадничко и хоризонтално учење. Континуирано унапређивање квалитета наставне праксе укључивањем наставника у различите заједничке (колаборативне) активности СУ на нивоу установе/школе као заједнице. Подстицање запослених у образовању за праћење ефеката ху/у на постигнућа ученика.

По завршетку обуке очекује се да учесници: Разумеју принципе и значај хоризонталног, те вршњачког учења/усавршавања и сарадње са колегама, родитељима, ученицима и заједницом; Успостављају бољу и смисленију (систематичнију) сарадњу у радном окружењу, креирају јасне и ефективније планове ХУ, реализују их и врше евалуацију и прате ефекте ХУ на њихов рад и учење ученика; Стварају погодну климу за хоризонтално и сарадничко учење и сарадњу кроз различите активности, уз подршку руководства; Подстичу колеге да активно учествују у ХУ пружајући пример добре праксе, у циљу побољшања постигнућа ученика и рада школе: Креирају алате/инструменте за (само)евалуацију и саморегулацију учења, вршњачко/сарадничко учење, рефлексију, праћење ефеката учења и др.

 • 1. дан
  • УВОД
  • 1. Хоризонтално учење и усавршавање – све почиње разумевањем (појмовник)
  • 2. Активности хоризонталног учења и усавршавања
  • Пауза
  • 3. Планирање, реализација и евалуација хоризонталног учења/усавршавања
  • Пауза
  • 4. (Само)рефлексија и „feedback”
  • Пауза
  • 5. Како пратимо планирање и реализацију хоризонталног учења/усавршавања и ефекте на остваривање исхо
  • ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.